Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej

21.12.2015

W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej poświęcone omówieniu projektu budżetu gminy na rok 2016. Radni przenalizowali założenia do budżetu oraz zaplanowane inwestycje.
W posiedzeniu komisji wzięli również udział goście zaproszenie przez Burmistrza, przedstawiciele Firmy Eko - Farm Energia z Sokółki którzy zaprezentowali innowacyjną technologię wykorzystującą odpady produkcji rolnej w postaci biogazowni. Wykorzystanie najnowszej technologii pozwoli w sposób bezpieczny dla środowiska zamienić wyżej wymienione odpady na energię, ciepło oraz cenny nawóz. Firma jest zainteresowana posadowieniem takiej inwestycji na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.
Następnie przedstawiciel firmy PETRA ENERGIA zaprezentował instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych i przedstawił perspektywę niezbędnych działań ukierunkowanych na rozwój fotowoltaiki na terenie naszej gminy.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

21.12.2015
Głos Dąbrowy w wersji elektronicznej

17.12.2015

Najnowsze wydanie Głosu Dąbrowy można obejrzeć elektronicznie. Kolejne wydania będą dostępne w zakładce Działalność M-GOK Głos Dąbrowy.
Konsultacje projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

16.12.2015

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag dotyczących projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Na zgłoszenia uwag czekamy do 21 grudnia br., do godz. 15.00
Uwagi prosimy kierować na załączonym formularzu
Formularz uwag prosimy kierować na adres: biuro@owop.org.pl

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020Pismo w sprawie pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji

11.12.2015
Informacja

10.12.2015

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe prowadzi nabór propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Więcej informacji.
Formularz zgłoszeniowy


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa

09.12.2015

W dniu 7 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa. W posiedzeniu komisji uczestniczyli członkowie komisji, Burmistrz Romuald Gromacki, Skarbnik Ewa Czarniecka, Zastępca Burmistrza Andrzej Wnukowski, Dyrektor MGOK Maciej Sulik oraz zaproszeni goście. Tematem posiedzenia były sprawy związane z wydawaniem i dalszym funkcjonowaniem lokalnej gazety „Głos Dąbrowy”, analiza budżetu gminy na 2016 rok oraz sprawy różne.


"Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" w ramach PROW 2014-2020

04.12.2015

Od 1 grudnia 2015 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” PROW 2014-2020.

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Agencja Rynku Rolnego jest odpowiedzialna za administrowanie działaniem „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” wdrażanych w ramach poddziałania:

„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości.

Wnioski o przyznanie pomocy składne będą od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Pomoc będzie przyznawana rolnikowi aktywnemu zawodowo, który wytwarza produkty przeznaczone, bezpośrednio lub po przetworzeniu, do spożycia przez ludzi, w ramach unijnych lub krajowych systemów jakości. Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” ma na celu wsparcie rolników przystępujących do unijnych lub krajowych systemów jakości i będzie udzielana jako roczna płatność motywująca, przez okres 3 lat. Wsparcie nie będzie mogło przekroczyć limitu określonego dla każdego z systemów jakości, określonego w rozporządzeniu.

Aby ubiegać się o przyznanie pomocy, należy wytwarzać produkty:
• których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub
• objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub
• objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, lub
• integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 r. poz. 547), lub
• zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub
• zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub
• zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub
• zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub
• zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub
• zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

Z pomocy w ramach działania może skorzystać rolnik, który:
• nie korzystał lub nie korzysta ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
• nie ubiega się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem oraz któremu kwota ta nie została przyznana,
• jest posiadaczem co najmniej 1 ha użytków rolnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1307/2013,
• otrzymał jednolitą płatność obszarową w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo w którym składa wniosek o przyznanie pomocy oraz złoży oświadczenie, że będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których zostanie objęty pomocą.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów:
• kontroli, po której wydawany jest stosowny certyfikat,
• składki na rzecz grupy producentów,
• zakupu specjalistycznych publikacji,
• zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych w przypadku IP.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji.

Łączna wysokość pomocy przyznanej beneficjentowi, ze względu na prowadzenie produkcji w ramach więcej niż jednego systemu jakości może wynieść w każdym okresie pomocy nie więcej niż równowartość 2 000 euro.

Formularze wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz dodatkowe informacje dotyczące możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach tego poddziałania, zamieszczone zostały na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

Źródło:
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020


Rolnictwo ekologiczne z przyszłością

04.12.2015

Zapraszamy do udziału w konferencji „Rolnictwo ekologiczne – metoda produkcji z przyszłością”, która odbędzie się 9 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Podczas spotkania przedstawiony zostanie Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020 oraz stan rolnictwa ekologicznego w województwie podlaskim. Będzie można również dowiedzieć się jak uzyskać wsparcie w ramach systemów jakości żywności oraz kiedy uprawa ekologicznych truskawek i malin może być opłacalna.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o potwierdzenie udziału do 7 grudnia 2015r. pod nr telefonu 86 275 89 19 lub drogą elektroniczną na e-mail: ajankowska@odr-szepietowo.pl
Program konferencji


Nowe ogłoszenie

04.12.2015

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Referenta w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Promocji.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.