Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Dąbrowa świąteczna

20.12.2012XXIII Sesja Rady Miejskiej

19.12.2012

18 grudnia 2012 r. obradowała XXIII Sesja Rady Miejskiej. Na początku sesji Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie z programu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz przyjęcia budżetu gminy na rok 2013 ze względu na brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także wniósł o wycofanie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na rok 2012 ze względu na to, że uchwała ta będzie ponownie głosowana na kolejnej sesji tj. 28 grudnia br. Radni przegłosowali pozytywnie zaproponowane zmiany. Kolejne zmiany dotyczyły pakietu uchwał dotyczących polityki śmieciowej na wniosek Burmistrza i radnych one również zostały wycofane z obrad. Przyczyną wycofania była potrzeba dalszej dyskusji nad optymalnym rozwiązaniem polityki śmieciowej w gminie jak również trwającymi pracami legislacyjnymi Parlamentu i Rządu w tym zakresie. Okrojony program został sprawnie zrealizowany. Radni podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie na 2012 r., podziału Gminy Dąbrowa Białostocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych(tutaj), programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 29.10.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. W drugiej części obrad miała miejsce część uroczysta – opłatkowa. Z kolędami wystąpiły dwa chóry parafialne z Dąbrowy Białostockiej: cerkiewny i kościelny. Następnie przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli radnym i przybyłym gościom żywienia bożonarodzeniowe i noworoczne. Na zakończenie wszyscy, po odśpiewaniu kolędy, podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.Kalendarz na rok 2013 poświęcony rękodziełu i produktowi lokalnemu

17.12.2012

Staraniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury został wydany kalendarz na rok 2013, w którym zostały zamieszczone sylwetki 12 mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka zajmujących się rękodziełem i gminnym produktem lokalnym. Kalendarz został wydany przy finansowym wsparciu Fundacji Biebrzańskiej.Podsumowanie Projektu realizowanego w ramach EFS

13.12.2012Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jako cel główny przyjął zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowe oraz pracujących w nisko dochodowych gospodarstwach rolnych, korzystających z pomocy społecznej. Działania podjęte w ramach projektu miały na celu zwiększenie motywacji do aktywnego działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
Na spotkaniu informacyjnym w dniu 22 marca 2013 r. mającym na celu zapoznanie zainteresowane osoby z założeniami projektu, rozpoczęto rekrutację uczestników. Do Projektu zakwalifikowano 34 osoby w wieku 15 – 60 lat, mieszkujących na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


W sierpniu br. rozpoczęło się pierwsze z przewidzianych na 2013 r. szkoleń, tj. „Kursu prawa jazdy kat. B” zorganizowane dla 14 osób biorących udział w tegorocznym projekcie. 60 godzinny kurs trwał do końca listopada 2013 r. Uczestnicy kursu przeszli cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych w tym jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.W ramach działań aktywnej integracji w okresie sierpień - wrzesień br. odbyło się 100 godzinne szkolenie „Asystent osoby niepełnosprawnej”, w którym wzięło udział 5 uczestników (w tym trzy kobiety) projektu. Szkolenie zostało zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników.W okresie 09.09.2013 r. – 17.10.2013 r. 5 beneficjentów zrealizowało kolejny etap realizacji zawartych kontraktów socjalnych, tj. 155 godzinne szkolenie „Spawacz metodą MAG-135”. Uczestnicy szkolenia przeszli cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs został zakończony egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników. Uczestnicy uzyskali uprawnienia do pracy w zawodzie spawacza.Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach aktywnej integracji było szkolenie „Księgowanie przy pomocy komputera”, trwające w okresie październik - listopad. Nabycie umiejętności do pracy w zakresie księgowości dziewięciu uczestnikom projektu zapewnił 98 godzinny cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu, uczestnicy otrzymali Zaświadczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sokółce oraz Certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności do wykonywania zawodu związanego z księgowaniem komputerowym.Aktywizacja społeczna oraz zawodowa uczestników Projektu obejmowała zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym pt. „Równouprawnienie a równość – stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia na rynku pracy.” Uczestnicy skorzystali z 20-godzinnych zajęć w obrębie dwóch grup po 17 osób. Warsztaty prowadzone były w kierunku:
- zwiększenia motywacji do aktywnego działania iż zaufania we własne siły,
- zwiększenia zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole,
- zwiększenia umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
W ramach aktywizacji społecznej zorganizowane zostały warsztaty kompetencji społecznych. Zajęcia prowadzone były w kierunku zwiększenia motywacji podopiecznych do aktywnego działania, gotowości do zmian, podniesienia zdolności komunikacyjnych, asertywności oraz pracy w zespole. W trakcie 20 godzinnych warsztatów uczestnicy dążyli do poznania swoich predyspozycji, a także zwiększenia efektywności radzenia sobie przy rozwiązywaniu problemów.
W ramach aktywizacji zdrowotnej uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wsparciem dochodowym w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz pracą socjalną.
W działaniach aktywnej integracji uczestniczyło 34 beneficjentów.
Realizując Projekt w 2013 roku Ośrodek osiągnął następujące rezultaty:
- 34 osób uzyskało certyfikaty od odbyciu warsztatów kompetencji Społecznych i konsultacji indywidualnych;
- 34 osób uzyskało certyfikaty od odbyciu warsztatów z doradcą zawodowym i konsultacji indywidualnych;
- 14 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu prawa jazdy kat. B.,
- 5 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Asystent osoby niepełnosprawnej”,
- 5 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Spawacz metodą MAG-135”,
- 9 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Księgowanie przy pomocy komputera”
- 1 osoba uzyskała certyfikat o odbyciu konsultacji i zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym
- 1 osoby uzyskała certyfikaty o odbyciu zajęć i konsultacji indywidualnych z psychologiem
- 34 osoby zrealizowało kontrakty socjalne i zakończyło udział w projektach aktywnej integracji.


Kanalizacja sanitarna w ul Skłodowskiej (zaułek)

13.12.2012


12 grudnia 2012 r. miał miejsce odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji 176 mb. kanalizacji sanitarnej w ul. Skłodowskiej (zaułek). Wartość zadania wyniosła 48.251,49 zł, a jego wykonawcą firma SAN-KAN Jarosław Sadanowicz, ul. Sikorskiego 64 16-100 Sokółka. Zadanie zostało wykonane w ramach RPO WP.


Kanalizacja w ul. Dworcowej i Armii Krajowej

13.12.2012


12 grudnia 2012 r. miał miejsce końcowy odbiór i przekazanie do eksploatacji 739 mb. kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Armii Krajowej. Wartość zadania wyniosła 396.663,93 zł, a jej wykonawcą było konsorcjum firm: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Zadanie zostało wykonane w ramach RPO WP.


Wodociąg w ul. Armii Krajowej

13.12.2012


12 grudnia 2012 r. miał miejsce końcowy odbiór i przekazanie do eksploatacji 119 mb. sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej. Wartość zadania wyniosła 37.323,00 zł, a jej wykonawcą było konsorcjum firm: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Zadanie zostało wykonane w ramach RPO WP.Informacja Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie wycinki drzew

12.12.2012Zakończony remont na ul. Wojska Polskiego

10.12.2012

W połowie września br. zakończony został remont nawierzchni i chodnika w ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 670 Osowiec-Suchowola-Dąbrowa Białostocka-Nowy Dwór-granica państwa. Łącznie wykonano jezdni 0,660 km i chodnika 0,633 km. Roboty polegały na rozebraniu istniejącej nawierzchni i wykonaniu nowej, poprawie odwodnienia, wykonaniu nowych chodników oraz powiększeniu skrajni pod wiaduktem kolejowym. Wartość zadania wyniosła 833.945,24 zł, a jego wykonawcą była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk Dąbrowa Białostocka. Inwestorem był Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.