Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Debata społeczna "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży"

28.05.2014


Mecz Dąb Dąbrowa Białostocka - Wissa Szczuczyn

28.05.2014

Mecz odbędzie się 30.05.2014 o godzinie 17:00 na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej.
Transmisja Live dostępna będzie na stronie www.sulika.net .


XIX Dni Dąbrowy Białostockiej

27.05.2014Zakończono pomoc przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie

22.05.2014

21 maja 2014 r. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej zakończył udzielanie pomocy rolnikom z terenu gminy Dąbrowa Białostocka przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie. W tym roku z tej formy pomocy skorzystała rekordowa ilość rolników. Było ich 587.


Szkolenie w zakresie środków PROW

22.05.2014

20 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się szkolenie dla rolników z dąbrowskiej gminy, zorganizowane przez ARiMR, w zakresie planowanych środków PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwienia startu młodym rolnikom.Wojewódzki finał konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym

21.05.2014

20 maja 2014 r. w Zespole Szkół Samorządowych Gimnazjum im. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej odbył się VI Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego. Konkurs organizowany został we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty i Urzędem Miejskim w Dąbrowie Białostockiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Powiatu Sokólskiego oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Finalistom wręczone zostały dyplomy uzyskania tytułu finalisty konkursu, natomiast laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.
Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

21.05.201410 maja 2014 r. zostało zainicjowane kolejne działanie aktywnej integracji w ramach Projektu systemowego: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej warsztatach z doradcą zawodowym w okresie maj – czerwiec 2014 r. udział weźmie łącznie 30 osób zakwalifikowanych do udziału w edycji Projektu 2014. Z założenia program warsztatów ma wpłynąć na zwiększenie motywacji do aktywnego działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole, a także nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy. Po ukończeniu warsztatów beneficjenci Projektu uzyskają certyfikaty potwierdzające ukończenie w/w działania.
Osoby, które w tegorocznej edycji projektu zakwalifikowane zostały jako powracające, odbyły w maju zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym. Zajęcia prowadzone były w kierunku uaktualnienia i utrwalenia wiadomości w zakresie aktywnego poszukiwania pracy takimi jak: metody poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, zapoznanie z tematyką i komunikatywności, przyswojenie podstaw autoprezentacji i roli stresu w życiu człowieka.
Kolejnym działaniem, w którym wezmą udział uczestnicy projektu będą warsztaty kompetencji społecznych z psychologiem.
Informacja MOPS

19.05.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż z dniem 15.05.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 roku, poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Ustawa zakłada wypłatę zaległych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami (przysługującymi do dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 14 maja 2014 r.), jak i bieżących świadczeń w/w osobom jeżeli spełniają warunki do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

W tym celu niezbędne będzie złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej ( budynek Urzędu Miejskiego, pokój 24) stosownego wniosku w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ( tj. do dnia 15 września 2014 r.), a w przypadku gdy toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z nową ustawą zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki innej osobie przyznano prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego oraz w przypadku zaprzestania sprawowania opieki.
Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie prawa do w/w zasiłku.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W takim przypadku prawo do zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, świadczenie to przysługuje rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego, małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów będą opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia ( składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87. ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz będą objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 15 maja 2014 r., koniecznym będzie przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, aktualizacje wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy.

Wnioski oraz wszelkie niezbędne informacje udzielane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej (budynek Urzędu Miejskiego) ul. Solidarności 1, pokój 24 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pod nr tel. 85 7121 153.


Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania.

19.05.2014

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.