Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Bezpłatne szkolenia dla osób ubezpieczonych w KRUS

07.03.2013


Spotkanie w sprawie dopłat bezpośrednich w 2013 roku

01.03.2013Konkurs

26.02.2013

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycją konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Laureaci konkursu „ROLNIK - FARMER ROKU 2012”

26.02.2013

Agata i Robert Czarneccy z Nowinki zostali wyróżnieni w konkursie „Rolnik - Farmer Roku” za wyniki w hodowli trzody chlewnej. Jest to znaczące osiągnięcie biorąc pod uwagę, że jest to konkurs ogólnopolski. 15 lutego 2013 roku w hotelu The Westin Warsaw w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu Rolnik - Farmer Roku. Nasi rolnicy zostali tam wyróżnieni za wyniki w hodowli trzody chlewnej. O laury konkurowało ponad 270 producentów rolnych. Kapituła Konkursu wyłoniła 57 półfinalistów, a do finału dotarło 27 rolników. Czarneccy gospodarują na areale 100 ha ziemi. Uzyskują bardzo dobre wyniki hodowli trzody chlewnej. Plony zbóż są na wysokim poziomie, średnio wynoszą 90 dt zbóż ozimych i 80 dt z 1 ha zbóż jarych. Posiadają nowoczesna bazę agrotechniczną i stosują nowoczesne sposoby uprawy ziemi. Siew z zastosowaniem agregatu uprawowo-siewnego zapewnia optymalne warunki do wschodów i dalszego rozwoju roślin. Ścieżki technologiczne umożliwiają stosowanie pełnej ochrony roślin. W początkowym okresie w gospodarstwie prowadzony był chów bydła mlecznego i trzody chlewnej. W roku 1996 rolnik zmodernizował budynek inwentarski przystosowując go do chowu trzody chlewnej. Korzystając z kredytu preferencyjnego w roku 2005 dobudował nowoczesną chlewnię wyposażoną w elektronicznie sterowany system wentylacji i zadawania pasz. Obecnie od 85 macior w cyklu zamkniętym produkuje rocznie ok. 2000 tuczników. Trzoda utrzymywana jest w systemie bezściołowym. Gnojowica jest gromadzona w 2 zbiornikach. Są urządzone specjalne kojce porodowe. Gospodarstwo spełnia wszystkie wymogi związane z dobrostanem zwierząt. Produkcja roślinna jest podporządkowana potrzebom hodowli trzody chlewnej. W gospodarstwie jest mieszalnia pasz sterowana elektronicznie. Zestaw mieląco-mieszający umożliwia sporządzania mieszanek z własnych zbóż z dodatkiem komponentów z zakupu. W gospodarstwie są też konie wykorzystywane w celach rekreacyjnych.


ARiMR ostrzega przed oszustami!

26.02.2013


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

25.02.2013


Dnia 18 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście realizacji projektu oraz form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu zorganizowane w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na spotkaniu dokonano analizy i omówienia sytuacji kobiet i mężczyzn korzystających z systemu pomocy społecznej w kontekście zaplanowanych działań projektowych. Przekazane informacje w trakcie spotkania miały na celu wzmocnienie kompetencji zespołu projektowego w stosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w obszarze problemowym projektu.


Ogłoszenie

25.02.2013

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż
dnia 5 marca 2013 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
w sali nr 48 (parter) Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Białostockiej
pracownik Urzędu Skarbowego w Sokółce
będzie przyjmował zeznania podatkowe
w zakresie podatku dochodowego za rok 2012.


Wykup gruntów na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego

21.02.2013


Nowe ogłoszenie

21.02.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadań publicznych i z zakresu rozwoju sportu.


Szkolenia komputerowe dla sołtysów i członków rad sołeckich

19.02.2013

W lutym 2013 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej odbywa się bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka – sołtysów i członków rad sołeckich, w ramach Projektu pt.: ,,Rozwój umiejętności sołtysów z województwa podlaskiego w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjnych (ECDL Start)'', współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego w partnerstwie z InfoRS Sp. z o. o., w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. W ramach projektu wsparcie otrzyma łącznie 136 uczestników z województwa podlaskiego. Szkolenie obejmuje 96 godzin lekcyjnych i ma na celu opanowanie podstawowych umiejętności użytkowania komputera i zarządzania plikami, posługiwanie się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym. Po jego ukończeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu ECDL Start, potwierdzającego nabycie umiejętności.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.