Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Obowiązek czyszczenia przewodów kominowych

30.09.2019

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu grzewczego, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przypomina mieszkańcom o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych.

Należy pamiętać, iż zaniedbane kominy mogą doprowadzić do tragedii. Rokrocznie w okresie grzewczym dochodzi do licznych pożarów, podtruć, zdarzają się też wypadki śmiertelne. – Mimo to uregulowania dotyczące przeglądów i czyszczenia kominów są powszechnie lekceważone.

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów.
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1166) t. j. zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Za brak obowiązkowego przeglądu instalacji można też zostać ukaranym mandatem w wysokości do 500 zł przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Najcięższą karą jest jednak pożar na skutek zapalenia się sadzy czy zatrucie czadem.


Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

27.09.2019


Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej
w Dąbrowie Białostockiej

W dniu 05.09.2019 r. w zakończono realizację inwestycji pn. Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Usługi Budowlane Wojciech Prawdzik, Żarnowo Trzecie 3, 16 – 300 Augustów.

Koszt robót budowlanych wyniósł ostatecznie 264 169,80 zł brutto, w tym 214 772,20 zł netto oraz 23 % podatek VAT, co stanowi 49 397,60 zł.

Zakres prac obejmował:
• roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki okiennej,
• roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola – żłobka,
• czyszczenie studzienek rewizyjnych, udrożnienie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Projekt miał głównie na celu poprawę warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym w Dąbrowie Białostockiej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania przedszkola oraz likwidację barier architektonicznych uciążliwych szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla dzieci, rodziców, jaki i pracowników przedszkola. Ponadto nastąpi podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przedszkola.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0239/18-00. Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.Nowe ogłoszenie

24.09.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.
Festiwal Smaku w Dąbrowie Białostockiej

23.09.2019VI Sztafeta Niepodległości

20.09.2019

20 września 2019 r. spod Kopca Wolności w Lipsku wyruszyła VI Sztafeta Niepodległości upamiętniająca 99. rocznicę Bitwy nad Niemnem. Następnie uczestnicy sztafety przybyli do Dąbrowy Białostockiej, gdzie upamiętnili obrońców Ojczyzny oraz marszałka Józefa Piłsudskiego przy jego pomniku. W dalszej kolejności sztafeta przemierzy: Nowy Dwór, Sidrę, Kuźnicę, Klimówkę, Bohoniki, Starą Kamionkę, Szudziałowo, Kopną Górę i zakończy się w Sokółce, gdzie odbędą się główne uroczystości upamiętniające Bitwę Niemeńską.
Uczestnikami sztafety jest młodzież z Sokólszczyzny oraz pozostałych części województwa m.in. z: Ogrodniczek, Supraśla, Sobolewa. W sztafecie udział biorą również osoby ze wschodu.
Informacja o naborze – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

20.09.2019
X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

19.09.2019

15 września 2019 r. na stadionie miejskim w Sokółce odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. Zawodnicy z OSP musieli pobiec w sztafecie z przeszkodami oraz sprawdzić się w ćwiczeniu bojowym. O tytuł najlepszej jednostki, jak również o możliwość reprezentowania powiatu sokólskiego w zawodach wojewódzkich rywalizowały drużyny z: Drygi, Kamionki Starej, Krukowszczyzny, Krynek, Nowego Dworu, Olszy, Reszkowiec, Rozedranki, Sidry, Słojnik, Suchowoli, Szudziałowa i Zubrzycy Wielkiej.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej składa podziękowania jednostkom OSP Olsza i OSP Reszkowce z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka za wzięcie udziału w zawodach.

Szczególne gratulacje należą się jednostce OSP Olsza za zajęcie II miejsca w sztafecie pożarniczej.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.