Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Eliminacje rejonowe XX Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA 2013” w Dąbrowie Białostockiej.

04.02.2013

3 lutego 2013 r. w Dąbrowie Białostockiej w kinie ,,Lotos'' odbyły się rejonowe eliminacje XX Ogólnopolskiego Festiwalu ,,Piosenka Białoruska'' 2013. Organizatorem festiwalu był Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Imprezę zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji i pomocy Kulturalnego Centrum Białorusi przy Ambasadzie Republiki Białoruś w Polsce. Widownia dopisała, sala kinowa była wypełniona do ostatniego miejsca. Zgromadzonych gości powitał Jan Syczewski – przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku i Maciej Sulik – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Swoją obecnością Festiwal zaszczycili także: Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski wraz z małżonką, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Dąbrowie Białostockiej ksiądz Mikołaj Dejneko wraz z małżonką, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Sekretarz Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku Walentyna Łaskiewicz i wiele innych osób, którym białoruska kultura jest bliska sercu. W ramach konkursu zaprezentowały się dwa zespoły: ,,Grand'' z Grzebieni pod kierownictwem Jana Pietuszyńskiego i ,,Kapela Mundka'' z Sokółki pod kierownictwem Zygmunta Kundzicza. W ich wykonaniu usłyszeliśmy znane i lubiane pieśni białoruskie. Atrakcją festiwalu był występ zespołu ,,Haradnica'' z Grodna. Niezwykle malowniczy i roztańczony zespół rozgrzał i rozbawił zgromadzonych, a wspaniałe solistki porwały naszą publiczność do tańca. Okazuje się, że podobne imprezy pokazujące białoruską kulturę i dziedzictwo, integrujące miejscową społeczność, powinny odbywać się częściej w naszej miejscowości.XXV Sesja Rady Miejskiej

31.01.2013

30 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej obradowała na XXV Sesji. Radni, sołtysi oraz obecni goście wysłuchali informacji delegatów do Powiatowej Izby Rolniczej z gminy Dąbrowa Białostocka (Stanisław Grajewski – Trzyrzeczki, Andrzej Sutuła – Wroczyńszczyzna) z działalności Izby Powiatowej i Wojewódzkiej na rzecz rolników. W kolejnym punkcie dąbrowscy radni powiatowi (Alicja Rysiejko, Jerzy Białomyzy, Romuald Gniedziejko) przedstawili informacje o swojej działalności na forum Rady Powiatu Sokólskiego oraz o powiatowych zadaniach inwestycyjnych wykonanych i planowanych na terenie dąbrowskiej gminy. Kolejne wystąpienie było oczekiwane przez pracowników SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, a szczególnie dąbrowskiego szpitala. Dyrektor SP ZOZ Tadeusz Gniazdowski przedstawił niezwykle trudną sytuację finansową szpitala oraz sposoby jego restrukturyzacji. Wśród zebranych wystąpienie dyrektora wywołało żywą dyskusję. W informacji Skarbnik Gminy dotyczącej konieczności wypłacenia pracownikom pedagogicznym gminnych szkół dodatku wyrównawczego radni usłyszeli, że gmina wypłaci w tym roku wyjątkowo niską kwotę, bo tylko 1.661,52 zł w grupie nauczycieli stażystów. W podjętych uchwałach radni m.in. przegłosowali zmiany w budżecie, nie wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014. Większością głosów uchwalili zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Nierośnie oraz stawki za ścieki i wodę w Różanymstoku i Dąbrowie Białostockiej. Zatwierdzili stawki za wodę pochodzącą z hydroforni wiejskich. Przyjęli stanowisko w sprawie funkcjonowania linii kolejowej Sokółka-Swałki (tutaj). Na zakończenie Burmistrz wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zorganizowanie w dniu 8 marca br. uroczystej sesji z okazji 300-nej rocznicy nadania Dąbrowie praw targowych, która to rocznica przypada właśnie w tym dniu.


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

31.01.2013


W styczniu 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie Projektu systemowego współfinansowaego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Zaplanowano, że działaniami aktywnej integracji w ramach Projektu zostaną objęte 34 osoby korzystające z pomocy społecznej, z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, spełniających kryterium wiekowe 15 – 60 lat. Z dokonanej przez Ośrodek analizy wynika, że zasadne jest zaangażowanie do udziału w Projekcie w 2013 r. 27 kobiet oraz 7 mężczyzn – podopiecznych Ośrodka.
W miesiącu marcu br. zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu zaplanowano przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla zainteresowanych udziałem w projekcie a także rekrutację do udziału w projekcie. Zakwalifikowanym uczestnikom zostaną zaproponowane do wyboru 4 szkolenia zawodowe, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przewiduje także objęcie wsparciem dzieci beneficjentów poprzez udział w koloniach terapeutyczno – rozwojowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.


Mikropożyczki dla Polski Wschodniej

28.01.2013


Gmina Dąbrowa Białostocka w danych GUS za 2012 r.

24.01.2013

GUS opublikował dane dotyczące ludności i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce za 2012 r. W Polsce było 2479 gmin, z czego gmin miejskich – 306, miejsko-wiejskich – 602, wiejskich – 1571. Miast w Polsce było 908, z czego w województwie podlaskim – 40, a w Powiecie Sokólskim 4. Dane dotyczące gminy Dąbrowa Białostocka przedstawia poniższa tabela.Kabaret pod Wyrwigroszem

23.01.2013


Informacja o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej

21.01.2013

XXV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 30 stycznia 2013 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Ferie zimowe dla uczniów w gminie Dąbrowa Białostocka

18.01.2013

Program tutaj

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.