Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Szkody mrozowe na lipie pomniku przyrody w Suchodolinie

17.02.2012

Tegoroczne styczniowo-lutowe mrozy do –30ºC spowodowały poważne uszkodzenia pnia lipy będącej pomnikiem przyrody w Suchodolinie. W 300-letniim drzewie nastąpiło głębokie pęknięcie kory i jego ogólne osłabienie. Niezbędne będzie w najbliższym czasie odcięcie konaru, który mógłby spowodować rozerwanie pnia.


Informacja o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej

16.02.2012

XVI Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 20 lutego 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Ogłoszenie

14.02.2012

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu
więcej tutaj...


Będą remonty świetlic w Jacznie, Kamiennej Starej, Olszy

10.02.2012


10 lutego 2012 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej podpisał z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę w ramach Działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Olsza, Jaczno, Kamienna Stara poprzez remont i przebudowę istniejących świetlic.


Podziękowanie

07.02.2012

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Suchowoli za udostępnienie agregatu prądotwórczego na rzecz pogorzelców ze wsi Małowista, który został wykorzystany do dostarczenia energii elektrycznej do zabudowań inwentarskich w gospodarstwie dotkniętym pożarem.


Remonty żwirówek w Grabowie

07.02.2012

Wyremontowane zostały dwie drogi żwirowe dojazdowe do pól na koloniach wsi Grabowo. Pracom sprzyjała sucha zamarznięta ziemia, która pozwoliła na transport żwiru na remontowane drogi.


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powołanych do opiniowania zadań publicznych Gminy Dąbrowa Białostocka w ramach otwartych konkursów ofert

06.02.2012

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Dąbrowa Białostocka do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert pod warunkiem, że organizacja którą reprezentuje nie będzie brała udziału w danym konkursie z zakresu:
- rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- integracji osób niepełnosprawnych.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
W przypadku gdy:
- żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
- powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa 16 lutego 2012 roku.
Zgłoszenie – (na załączonym formularzu) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 19) w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Burmistrz
Tadeusz Ciszkowski

Zobacz:
-Formularz


Nowe ogłoszenie

03.02.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego w Różanymstoku.


APEL

02.02.2012

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej zwracają się z prośbą o wzmożoną czujność mieszkańców Gminy mającą na celu wsparcie osób potrzebujących, zagrożonych zamarznięciem.
W sytuacji pozyskania informacji o osobach wymagających natychmiastowej pomocy prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka pod nr telefonu 85 7 121 246.


„BĄDŹ AKTYWNY – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa”

01.02.2012

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do udziału w projekcie zapraszamy rolników oraz domowników rolników posiadających ubezpieczenie w KRUS.

W ramach projektu organizujemy szkolenia:
- specjalista ds. gastronomii (kucharz) + prawo jazdy kat. B
- pracownik recepcji + prawo jazdy kat. B
- przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B
- sprzedawca magazynier (z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej)
- kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona
- operator koparko – ładowarki

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Planowane terminy rekrutacji:
1. II-IV.2012r.
2. VII-IX.2012r.
3. XII.2012r.-II.2013r.

Aby wziąść udział w projekcie należy złożyć w biurze projektu w Korycinie (ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin) lub Białymstoku (Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok) osobiście, za pośrednictwem poczty lub internetu następujące dokumenty rekrutacyjne:
-formularz rekrutacyjny,
-oświadczenie dotyczące udziału w Projekcie,
-oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenie lub zaświadczenie z KRUS,
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia poza rolnictwem
(formularze dostępne są w biurze oraz na stornie internetowej projektu).

Więcej na stronie internetowej projektu www.badzaktywny.eu.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

01.02.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że od 1 stycznia 2012 r. realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Działania projektowe zostaną skierowane do 32 osób korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy Dąbrowa Białostocka (bezrobotnych, niepełnosprawnych, rolników).
Rekrutacja do projektu przewidziana jest na miesiąc marzec br. Zakwalifikowanym uczestnikom zostaną zaproponowanych do wyboru 3 szkoleń zawodowych, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przewiduje także objęcie wsparciem dzieci beneficjentów poprzez udział w koloniach terapeutyczno – rozwojowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Ośrodka.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.