Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji

02.01.2012


Nowe ogłoszenie

30.12.2011

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wykaz nieruchomości /lokalu mieszkalnego/ przeznaczonego do sprzedaży - Różanystok.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

21.12.2011

Podsumowanie realizacji Projektu realizowanego w ramach EFS w 2011r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej więcej tutaj...


Spotkanie opłatkowe

21.12.2011

20 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce spotkanie opłatkowe mieszkańców dąbrowskiej gminy.


Informacja o zwołaniu XIV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

21.12.2011

XIV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 28 grudnia 2011 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Zakup sprzętu pożarniczego

19.12.2011

Na podstawie Uchwały Nr IX/89/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2011 roku Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała od Zarządu Województwa Podlaskiego pomoc finansową w wysokości 18 000,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy) na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Z otrzymanej dotacji zastały zakupione 3 motopompy szlamowe oraz 1 zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 ogólnej wartości 18 003,60 zł. Motopompy szlamowe otrzymały jednostki OSP Jaczno, Olsza oraz Reszkowce. Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 został przekazany dla OSP Olsza. Zakupiony sprzęt ratowniczy pozwoli jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej sprawniej prowadzić działanie ratowniczo – gaśnicze głównie w zakresie gaszenia pożarów, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz wypadków komunikacyjnych.


Życzenia świąteczne

19.12.2011

Białego opłatka na białym obrusie,

pod nim pachnącego sianka na stole,

wokół stołu zgromadzonych najbliższych

i tej wspaniałej, niepowtarzalnej atmosfery kolacji Wigilijnej,

a także radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych pomyślnych dni w nadchodzącym Nowym Roku 2012

Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Białostocka

życzą


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz Przewodniczący Rady Miejskiej

Oszczędna gmina Dąbrowa Białostocka

15.12.2011

W 47 numerze Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA z listopada 2011 został zamieszczony wynik ogólnopolskiego rankingu gmin pod względem wydatków bieżących na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2010. Po raz drugi z rzędu gmina Dąbrowa Białostocka w kategorii gmin – miasta mniejsze 10-15 tys. mieszkańców, zajęła 7. miejsce w Polsce.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dąbrowa Białostocka

01.12.2011

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dąbrowie Białostockiej Uchwały Nr VII/45/11 z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Białostocka oraz Uchwały Nr XI/86/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 25 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Białostocka oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium oraz prognozy.
Wnioski mogą być wnoszone:

-w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16 200 Dąbrowa Białostocka,
-za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: dabrowab@beep.pl
-w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
w terminie do dnia 30.01.2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę podmiotu, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Tadeusz Ciszkowski


„Samorządowy Lider Edukacji”

30.11.2011

29 listopada 2011 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim w auli Collegium Novum odbyła się Gala finałowa I Konkursu i Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji”. Gmina Dąbrowa Białostocka, jako jedyna z województwa podlaskiego, została wyróżniona Certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji”. Organizatorem konkursu była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.