Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Panele solarne w Różanymstoku

11.12.2009

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 1 grudnia 2009 r., uchwałą nr 197/3019/09 przyjął listę operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała kwotę 283.442,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Montaż instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody na obiekcie kotłowni w Różanymstoku. (więcej tutaj)


Przyzagrodówki w gminie Dąbrowa Białostocka

11.12.2009

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 1 grudnia 2009 r., uchwałą nr 197/3017/09 przyjął listę operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała kwotę 1.892.057,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Budowa 252 szt. naturalnych przydomowych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w 40 miejscowościach oraz 6 naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków obsługujących szkoły. (więcej tutaj)


Stypendia Urzędu Marszałkowskiego

11.12.2009

Dwoje uczniów z terenu gminy Dąbrowa Białostocka: Karol Kopańko z ZS w Dąbrowie Białostockiej oraz Anna Dziewiątkowska z Gimnazjum nr 2 w Różanymstoku, otrzymało stypendia przyznane przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach projektu: Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009 – poddziałanie 9.1.3 POKL (więcej tutaj).


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

27.11.2009

26 listopada 2009 r. dwanaścioro dzieci uczestników projektu zakończyło trwające od kwietnia do listopada br. zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Ku końcowi zbliżają się także warsztaty z doradcą zawodowym i konsultacje indywidualne z psychologiem zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej dla 27 bezrobotnych kobiet biorących udział w realizowanym projekcie systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.18 grudnia 2009 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 odbędzie się konferencja podsumowująca zrealizowany w 2009 r. projekt.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej zaprasza zainteresowane osoby.Nowy asfalt w Ostrowiu

01.12.2009


30 listopada 2009 r. miał miejsce oficjalny odbiór wyremontowanej drogi z Dąbrowy Białostockiej do Ostrowia. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1248 B Dąbrowa Białostocka – Ostrowie” wykonana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura transportowa. Długość wyremontowanej drogi wyniosła 3505 mb. Koszt prac wyniósł 1.030.023,18 PLN. Środki finansowe pochodziły z RPOWP – 618.013,90 PLN (60%), Powiat Sokólski – 204.540,64 PLN (19,86%), Gmina Dąbrowa Białostocka – 207.468,64 PLN (20,14%). Inwestorem była Gmina Dąbrowa Białostocka, a wykonawcą Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Barbara Szymczyk i Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BRUKPOL” Krzysztof Szymczyk.


Informacja - zwrot podatku akcyzowego

30.11.2009

Uprzejmie informuję, iż środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymuje z budżetu państwa jako dotację celową na zadania zlecone w dwóch transzach. Pierwsza transza została przekazana w maju 2009 roku, druga transza została przekazana w październiku 2009 roku w wysokości 55,7 % należnej dotacji.
Przekazanie brakującej kwoty miało nastąpić do końca listopada 2009 roku. Jednakże obecny stan budżetu państwa nie stwarza podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, że powyższe środki zostaną przekazane do końca 2009 roku. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż przekazanie brakującej kwoty może nastąpić dopiero w 2010 roku.
W związku z powyższym otrzymaną kwotę rozdysponowaliśmy proporcjonalnie dla wszystkich osób, które złożyły wnioski. Wypłata pozostałej kwoty nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.


17. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

23.11.2009

Hetman Białystok – Dąb Dąbrowa Białostocka – 0:2. Po siedemnastej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Karczowanie nadbiebrzańskich łąk

19.11.2009

Rolnicy mający łąki nad Biebrzą rozpoczęli ich karczowanie. Wycinane są wszystkie drzewa i krzewy. Ma to przywrócić pierwotnych charakter tych łąk. Działania te wykonywane są w ramach projektu „Ochrona mechowisk w rejonie wsi Szuszalewo” realizowanego przez Biebrzański Park Narodowy we współpracy z gminą Dąbrowa Białostocka. W sumie 11 rolników do marca 2010 r. ma wykarczować 100 ha łąk w rejonie wsi Szuszalewo, obecnie wykarczowanych jest ok. 50 ha. Za swoją pracę otrzymają razem ok. 90 tys. zł. Od roku 2010 wejdą do programu rolno-środowiskowego w ramach ARiMR. Będą kosić swoje łąki specjalnie nakupionymi, ze środków NFOŚiGW, za 100 tys. zł dwiema kosiarkami. Za to działanie będą otrzymywać dopłaty rolnicze. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej we współpracy z BPN wykonał 500 mb drogi żwirowej wzdłuż karczowanych łąk Część środków finansowych na drogę pochodziło z NFOŚiGW. Do końca 2009 r. gmina planuje ze swoich środków dokończenie budowy tej drogi (ok. 300 m).


Parking przy cmentarzu w Zwierzyńcu Wielkim

19.11.2009

18 listopada 2009 r. zakończony został remont parkingu przy cmentarzu w Zwierzyńcu Wielkim. Zadanie realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. Wykonawcą robót był „AS-BUD” Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek Białystok. W ramach remontu zostało położone 667 m2 polbruku. Wartość robót wyniosła 94.134,11 zł.


Asfalt w Hamulce

19.11.2009

17 listopada 2009 r. rozpoczęła się przebudowa gminnej drogi we wsi Hamulka. Zaasfaltowana zostanie droga na długości 368 mb. Wykonawcą zadania jest P.H.U. KAMPOL Barbara Szymczyk Dąbrowa Białostocka. Wartość zadania wynosi 141.379,33 zł.


Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Dąbrowie Biał.

19.11.2009

W listopadzie 2009 r. rozpoczęła się „Budowa hali sportowej i przebudowa budynku internatu wraz z infrastrukturą techniczną, parkingiem i placem przeciwpożarowym przy Zespole Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej wraz ze zjazdem z ulicy Tuwima”. Inwestorem jest Zarząd Powiatu Sokólskiego. Zadanie ma zostać wykonane w ciągu 24 miesięcy. Wykonawcą robót jest dąbrowska firma Zakład Murarski Spółka jawna W. Krahel, E. Krahel-Rowińska. Wartość inwestycji wyniesie 4 492 874,93 PLN.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.