Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

18.02.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 14.02.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Nowy numer Głosu Dąbrowy

14.02.2008

Ukazał się nowy numer Głosu Dąbrowy nr 2(127) z lutego 2008. W numerze zostały zamieszczone materiały: sprawozdanie z XII Sesji Rady Miejskiej oraz ze spotkania z Zarządem Powiatu i Starostą Powiatu Sokólskiego, wywiad z zastępcą Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Franciszkiem Toczyłowskim, podziękowanie za pomoc dąbrowskiemu szpitalowi, ogłoszenie o przetargu nieruchomości na Kalnie, życzenia złotym jubilatom, badania przesiewowe słuchu i głosu u dzieci, „Byliśmy wczoraj, jesteśmy dziś, chcemy być jutro” – o gimnazjum w Różanymstoku, „W dziewięć dni po Europie” – o półkoloniach w dąbrowskiej podstawówce, imprezy integracyjne w SP w Kamiennej Nowej, święty Mikołaj w Dąbrowie, gminny finał WOŚP, imprezy sportowe, wyróżnione prace literackie w konkursie im. M.Samojlika, kącik literacki, autorska wystawa plastyczna Michała Natunewicza, „Nie do śmiechu” – o tym co kupujemy.


Apel do mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka

12.02.2008

Zarząd Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Białostockiej doceniając dorobek pokoleń strażaków w naszej gminie przez okres 100 lat pragnie ufundować w 2008 r. sztandar dla Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Dąbrowie Białostockiej.
Jednocześnie doceniamy bezinteresowne poświęcenie, odwagę wszystkich druhów strażaków ich heroizm w walce z żywiołami i innymi zagrożeniami codziennego życia. Aby ten społeczny trud naszych poprzedników i obecnych druhów strażaków został doceniony przez całe nasze społeczeństwo ziemi
dąbrowskiej stwarzamy taką możliwość i jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o dobrowolne wsparcie finansowe na ten zacny cel.
Niech ten gest dobrej woli będzie podziękowaniem za pracę wielu pokoleń strażaków.
W celu ułatwienia i realizacji waszych decyzji podajemy numer konta, na które można dokonać wpłat:

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP W Dąbrowie Białostockiej
Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Dąbrowie Białostockiej
Nr konta 09809300000030911620000010 Z dopiskiem "Sztandar"

Przewidywany termin przekazania sztandaru Zarządowi - maj 2008 roku.
My druhowie strażacy za ten gest społecznego zaufania i wiary w podejmowane nasze działania składamy serdeczne podziękowanie i deklarujemy idąc wzorem naszych przodków, iż dalej będziemy Służyć Bogu na Chwałę a Ludziom na pożytek.

Ze strażackim pozdrowieniem

Komendant Gminny Związku OSP RP
w Dąbrowie Białostockiej
Stanisław Kirejczyk

Prezes Zarządu Gminnego ZOSPRP
w Dąbrowie Białostockiej
Antoni Hrynkiewicz


Ogłoszenie dla rolników z terenu gminy

07.02.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że dnia 21.01.2008r. została zawarta umowa z "Struga" S.A. na usuwanie, odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, z której wynikają następujące stawki opłat:

Producent rolny ryczałtowy:
przeżuwacze i konie
- bydło pow. 24 m-cy oraz owce i kozy pow. 18 m-cy - bezpłatnie
- bydło pomiędzy 12 - 24 m-cem oraz konie pow. 12 m-ca życia - 43,58 zł, - bydło i konie poniżej 12 m-cy oraz kozy i owce poniżej 18 m-cy - 13,08 zł,

trzoda chlewna
- szt. pow. 110 kg - 13,08 zł,
- szt. pomiędzy 50 - 110 kg - 7,19 zł, - szt. pomiędzy 20 - 50 kg - 3,26 zł, - szt. do 20 kg - 0,65 zł,

Producent rolny - płatnik VAT
przeżuwacze i konie
- bydło pow. 24 m-cy oraz owce i kozy pow. 18 m-cy - 18,85' zł,
- bydło pomiędzy 12 - 24 m-cem oraz konie pow. 12 m-ca życia - 59,58 zł, - bydło i konie poniżej 12 m-cy oraz kozy i owce poniżej 18 m-cy - 23,08 zł,

trzoda chlewna
- szt. pow. 110 kg - 22,29 zł,
- szt. pomiędzy 50 - 110 kg - 12,26 zł, - szt. pomiędzy 20 - 50 kg - 5,57 zł, - szt. do 20 kg - 1,11 zł.

Odbiór padłych zwierząt ftrma gwarantuje w ciągu 24 godz. od zgłoszenia, odbiór odpadów natępować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego pod numer tel. 602 728 987.


Artykuł z gazety "Chłopska Droga"

07.02.2008

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Oskubani z ONW" z gazety rolniczej "Chłopska Droga".
- Oskubani z ONW


Zbiórka zużytego sprzętu oraz baterii

04.02.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu gospodarstwa domowego, baterii, świetlówek (problemowych) i akumulatorów.
Zbiórka jest nieodpłatna. Sprzęt jest odbierany na terenie zakładu PGKiM przy ul. Gen. Sulika 1 w każdy dzień roboczy od godz 8:00 do 14:00.
Ponadto prowadzona jest nieodpłatna zbiórka zużytych baterii. Baterie można składować w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, które znajdują się w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Białostockiej, Przedszkolu w Dąbrowie Białostockiej, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, oraz na parterze Urzędu Miejskiego.


Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa działek w Dąbrowie Białostockiej /Kalno/

04.02.2008

Urząd Miejski informuje, iż w BIPie zostało umieszczone ogłoszenie o przetargu - dzierżawa działek w Dąbrowie Białostockiej /Kalno/.


XII sesja Rady Miejskiej

29.01.2008

29 stycznia 2008 radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XII sesji. Po czynnościach proceduralnych Burmistrz przedstawił sprawozdanie z prac organu wykonawczego, a w szczególności z realizacji uchwał Rady za IV kwartał 2007 roku. Następnie radni zostali zapoznani z zasadami zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na lata 2008 – 2013,
b) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej,
c) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami), dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Białostocka,
d) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka,
e) określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawani w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Białostocka,
f) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka,
g) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy rzeczowej ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska Gminy Dąbrowa Białostocka dla osób fizycznych, budujących przydomową oczyszczalnię ścieków,
h) zatwierdzenia taryf opłat za pobieraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka we wsi Stock, Nierośno, Sadowo, Jałówka, Zwierzyniec Wielki...
i) zatwierdzenia taryf opłat za pobieraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej,
j) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za wprowadzone ścieki do urządzeń kanalizacyjnych w Różanymstoku eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej.
Sesja została zakończona zapytaniami i interpelacjami radnych
Po sesji o godz. 14.00 radni spotkali się ze Starostą i Zarządem Powiatu Sokólskiego. W czasie spotkania poruszone zostały następujące problemy:
1. Perspektywa funkcjonowania jednostek powiatowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka:
2. Perspektywy funkcjonowania stanowisk pracy Starostwa Powiatowego Sokółce mieszczących się w Dąbrowie Białostockiej.
3. Możliwość przywrócenia w Dąbrowie stanowiska pracy Wydziału Komunikacji i Dróg.
4. Organizacja dożynek powiatowych w Dąbrowie Białostockiej w roku 2008
5. Plany inwestycyjne powiatu na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w roku 2008.
6. Zamierzenia inwestycyjne powiatu na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w czasie obecnej kadencji Rady Powiatu.Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

29.01.2008

W związku z dużą ilością kontroli i bardzo licznymi nieprawidłowościami, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce przypomina, iż zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przebywające w gospodarstwie bydło (powyżej 7 dnia od urodzenia) winno:
- posiadać 2 kolczyki w uszach,
- posiadać paszport,
- być wpisane do księgi rejestracji stada (wszelkie ubycia należy odnotowywać na bieżąco),
- być zgloszone do rejestru (liczba zwierząt w wykazie zgodna z liczbą w gospodarstwie, pozostałe zwierzęta muszą być natychmiast wyjaśnione).

Za stwierdzone uchybienia w czasie kontroli siedziby stada będą:
- nakładane mandaty karne,
- cofnięta decyzja o zdrowotności stada,
- cofnięte zaświadczenie (atest na mleko).


Ogłoszenie - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników

29.01.2008

Informacja w formie pliku dostępna jest w załączeniu.


Apel Wojewody Podlaskiego

23.01.2008

W załączeniu znajduje się apel Wojewody Podlaskiego w sprawie przekazywania 1% ze swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.