Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

10.07.2019


Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej
w Dąbrowie Białostockiej

W budynku Samorządowego Przedszkola - Żłobka w Dąbrowie Białostockiej rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim została podpisana dnia 04.12.2018 r. na kwotę dofinansowania 232 736,96 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Budowlane Wojciech Prawdzik, Żarnowo Trzecie 3, 16 – 300 Augustów. Ogólna wartość zadania wynosi 258 300,00 zł. brutto.

Obecnie trwają prace rozbiórkowe, zrywanie i rozebranie posadzek, usuwanie gruzu, przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych.

Zakres inwestycji obejmuje:
- roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki wewnętrznej,
- roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola.

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy – 23.08.2019 r.


Informacja o naborze wniosków na wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

10.07.2019

Nowe ogłoszenie

08.07.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot.: Budowa odwodnienia w parku miejskim w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej

05.07.2019

Zgodnie z opracowanym „Planem działania priorytetowego” dla rejonu numer XI (miasto Dąbrowa Białostocka) na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r., dzielnicowy rejonu służbowego numer XI jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń występujących przy ulicy Skłodowskiej w Dąbrowie Białostockiej w godzinach wieczorowo – nocnych (godz. 16 – 2) w obrębie Amfiteatru Leśnego gdzie to dochodzi do spożywania alkoholu oraz zaśmiecania danego miejsca.

Podejmowane przez dzielnicowego działanie wskazane w wymienionym „Planie” będzie miało na celu zminimalizowanie zagrożeń

Zastępca Komendanta
Komisariatu Policji
w Dąbrowie Białostockiej
p. o.
nadkom. Paweł Jakubiak


Ogłoszenie Podlaskiej Izby Rolniczej dot. wyborów do Izb Rolniczych

04.07.2019
Informacja o wyborach do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

04.07.2019
Informacja w sprawie spisu wyborców

04.07.2019

WYBORCO

Sprawdź, czy Twoje nazwisko zostało prawidłowo umieszczone w spisie osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w województwie podlaskim. Spisy wyborców są wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 24 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r. od godz. 7.30 do godz. 15.30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostocka, pokój Nr 15.


Informacja dot. składania wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem suszy

02.07.2019

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Dąbrowa Białostocka suszy, która mogła doprowadzić do powstania szkód w uprawach rolnych, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wypełnione wnioski o oszacowanie szkód w terminie do dnia 11.07.2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pok. 19).
Wniosek o oszacowanie szkód do pobrania w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (pok.15) oraz na stronie internetowej Urzędu www.dabrowa-bial.pl.
Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe z 2019 roku.

Do pobrania: Wniosek

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.