Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” konferencja podsumowująca

21.12.2009

W dniu 18 grudnia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Konferencja poświęcona była zapoznaniu uczestników ze zrealizowanymi w 2009 roku działaniami, a także osiągniętymi rezultatami projektu. W trakcie spotkania uczestnikom projektu przekazano certyfikaty potwierdzające ukończenie poszczególnych modułów szkoleniowych zorganizowanych w ramach aktywnej integracji.


Życzenia świąteczne

18.12.2009

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.

Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste

doznania, spełnił zamierzenia i dążenia

zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele

satysfakcji z własnych dokonań.

           Burmistrz Dąbrowy Białostockiej                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                    Tadeusz Ciszkowski                                   Antoni Hrynkiewicz

Dąbrowskie rondo

18.12.2009

16 grudnia 2009 r. miało miejsce uroczyste otwarcie ronda przy ul. Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej. W uroczystości wzięli udział: Jarosłw Dworzański – Marszałek Województwa Podlaskiego, Mieczysław Baszko – członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Józef Sulima – dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przedstawiciele duchowieństwa, gminnych władz samorządowych, wykonawcy inwestycji. Inwestorem był PZDW, a wartość zadania wyniosła prawie 2.100.000,00 zł.


„Pomysł na biznes - wsparcie na starcie III edycja"

16.12.2009

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum rozpoczęła realizację projektu pt. „Pomysł na biznes - wsparcie na starcie III edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"
Serdecznie zapraszamy do udziału w rym projekcie osoby odwiedzające Państwa Instytucję. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o naszym projekcie. W załączeniu przesyłamy ulotkę projektową. Czas realizacji projektu: 01.11.2009r. - 31.07.2011r.

Cel projektu
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca lipca 2011 r., grupy 21 osób spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Beneficjenci
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą ( z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), posiadających na terenie województwa podlaskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W szczególności zapraszamy:
• kobiety ( w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem ł wychowaniem dzieci),
• osoby niepełnosprawne;
• osoby bezrobotne;
• osoby do 25 roku życia;
• osoby po 45 roku życia;
• osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25
rys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją
roślinną i/lub zwierzęcą.
Priorytetowo potraktujemy:
Osoby niepełnosprawne,
Osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 rys.
mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną
i/lub zwierzęcą.
Rekrutacja do projektu trwa do 30.12.2009r.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej
www.frdl.bialystok.pl (zakładka projekty realizowane) lub w siedzibie Biura Projektu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26,15- 555 Białystok lub pod numerem telefonu:
085 749-91-58, 085 732-17-88
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


Spotkanie z posłem

14.12.2009

13 grudnia 2009 r. w Różanymstoku miało miejsce spotkanie z Posłem na Sejm RP Józefem Piotrem Klimem. Dyskusja uczestników spotkania z posłem dotyczyła głównie problemów polskiej wsi oraz oświaty.


Unijne pieniądze na związkowe śmieci

11.12.2009

11 grudnia 2009 r. w Suchowoli miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Spółką BIOM, której gmina Dąbrowa Białostocka jest współudziałowcem poprzez Związek Komunalny Biebrza oraz własne udziały, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa dotyczy kwoty 22 mln zł pochodzącej z krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i przeznaczonej na realizację II Etapu Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami. 16 związkowych gmin planuje budowę wspólnego wysypiska śmieci w Koszarówce k. Grajewa oraz trzech stacji przeładunkowych w: Augustowie, Dąbrowie Białostockiej i Mońkach.


Rolniczy czyn społeczny

11.12.2009

Mieszkańcy sołectwa Łozowo kolonie, zorganizowani przez soją sołtys, w dniach 9-11 grudnia 2009 r. zorganizowali czyn społeczny polegający na poprawie dróg dojazdowych do pól i posesji. Do prac wykorzystali materiał z wiejskiej żwirowni oraz ładowarkę sfinansowaną ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.


Upominek dla OSP w Olszy

11.12.2009

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 8 grudnia 2009 r. przedstawiciele KRUS-u w Dąbrowie Białostockiej wręczyli strażakom z OSP w Olszy upominek w postaci zestawu ratownictwa przedmedycznego.


Nowy odcinek sieci kanalizacyjnej

11.12.2009

8 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór sieci kanalizacyjnej w ulicach Świerkowej i Wierzbowej. Zbudowano 25 mb kanalizacji tłocznej (ciśnieniowej), 306 mb sieci i 128 mb przyłączy. Inwestycja kosztowała 224..588,64 zł. Wykonawcą zadania była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Krzysztof Szymczyk Szuszalewo.


Panele solarne w Różanymstoku

11.12.2009

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 1 grudnia 2009 r., uchwałą nr 197/3019/09 przyjął listę operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała kwotę 283.442,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Montaż instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody na obiekcie kotłowni w Różanymstoku. (więcej tutaj)


Przyzagrodówki w gminie Dąbrowa Białostocka

11.12.2009

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 1 grudnia 2009 r., uchwałą nr 197/3017/09 przyjął listę operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała kwotę 1.892.057,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Budowa 252 szt. naturalnych przydomowych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w 40 miejscowościach oraz 6 naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków obsługujących szkoły. (więcej tutaj)
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.