Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

27.04.2020


BIURO PODAWCZE w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

CZYNNE W GODZ. 8:00 – 13:00


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

27.04.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 11 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie
• biuro podawcze czynne w godz. 8:00 – 13:00

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Kasa Urzędu jest czynna w pok. nr 47 (hol Urzędu) od 11 maja do 22 maja w godz. 8-13.

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Nowe ogłoszenie

27.04.2020

Do BIP-u zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 3,63ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 144, 145/1 i 145/2 w miejscowości Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka.

- Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 27 kwietnia o zgromadzeniu materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchni zabudowy do 2,8ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek w miejscowości Sławno.

- Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 54 DJP (przeznaczonej do hodowli krów mlecznych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 31, położonej w obr. ewid. 0034 Kamienna Stara, gm. Dąbrowa Białostocka.


Apel do mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka

24.04.2020
„Bystrzaki – Przedszkolaki. Wsparcie dzieci i nauczycieli z Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej”

23.04.2020


„BYSTRZAKI – PRZEDSZKOLAKI WSPARCIE DZIECI I NAUCZYCIELI Z PRZEDSZKOLA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ”

W dniu 27.03.2020 r. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański poinformowała o wyborze do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Dąbrowa Białostocka wraz z Samorządowym Przedszkolem w Dąbrowie Białostockiej oraz Fundacją Akademia Nauki w Białymstoku, pn. „Bystrzaki – Przedszkolaki. Wsparcie dzieci i nauczycieli z Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej”.
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Priorytet inwestycyjny. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.
Całkowita wartość projektu wynosi 127 237,50 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne to kwota 127 237,50 zł., w tym dofinansowanie z EFRR – 116 387,50 zł.
W ramach projektu planuje się wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci, takich jak innowacyjna matematyka na tabletach, uczenie metodą eksperymentu (laboratorium przedszkolaka) oraz wyjazdy edukacyjne. Projekt obejmuje również szkolenie dla nauczycieli z zakresu matematyki i eksperymentów przygotowujące do wdrożenia zajęć dla dzieci z laboratorium przedszkolaka i tabletowej matematyki wraz ze wszystkimi materiałami dydaktycznymi.
Projekt skierowany jest do 96 dzieci oraz 7 nauczycieli.
Celem projektu jest wzmocnienie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych nauczycieli, jakości edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych u dzieci, kompetencji społecznych, wspieranie postaw, kreatywności oraz pracy zespołowej.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 30.06.2021 r.


„Szkoła nowych szans i możliwości ”

23.04.2020


„SZKOŁA NOWYCH SZANS I MOŻLIWOŚCI”

W dniu 27.03.2020 r. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański poinformowała o wyborze do dofinansowania projektu złożonego przez Fundację Akademia Nauki w Białymstoku wraz z Gminą Dąbrowa Białostocka oraz Szkołą Podstawową w Dąbrowie Białostockiej, pn. „Szkoła nowych szans i możliwości ”.
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.
Całkowita wartość projektu wynosi 233 450,00 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne to kwota 233 450,00 zł., w tym dofinansowanie z EFRR – 219 170,00 zł.
Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej w klasach II, III i VII. Zakres przewiduje wsparcie podstawowych kompetencji kluczowych: czytania, rozumienia, kreatywności i innowacyjności poprzez szkolenie z efektywnej nauki, które wspiera podstawy przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności u wszystkich uczniów objętych wsparciem. Projekt obejmuje m.in. blok przyrodniczo – matematyczny, matematykę tabletową, blok edukacyjno – animacyjny, wyjazdy edukacyjne oraz szkolenie dla nauczycieli z zakresu efektywnego nauczania wraz z materiałami treningowymi.
Projekt skierowany jest do 105 uczniów oraz 17 nauczycieli.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (umiejętności matematycznych, innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się), realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia, realizacja programów nauczania o nowatorskich rozwiązaniach.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 30.06.2021 r.


Działania podejmowane przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej w związku z panującą epidemią

20.04.2020

16 kwietnia 2020 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wraz z Radnym Wojewódzkim Pawłem Wnukowskim i Radnym Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Łukaszem Owsiejko przekazali do Szpitala Powiatowego w Dąbrowie Białostockiej środki do dezynfekcji oraz maseczki otrzymane z PKS Nova. Za które składają serdeczne podziękowania. Ponadto wraz z Dyrektorem i pracownikami MGOK oraz Katarzyną Kondrat właścicielką firmy ,,Tańcowała igła z nitką” uruchomiono produkcję fartuchów ochronnych dla pracowników szpitala z powodu braku ich dostępności na rynku. Pierwsza partia fartuchów została już przekazana. Po konsultacjach z Panią Dyrektor Szpitala Katarzyną Wróblewską postanowiono kontynuować współpracę z zakładem w zakresie dalszej produkcji ubiorów ochronnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

17.04.2020


ZALECENIA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TARGOWICY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ


1. Przy stoisku sprzedawcy mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby!
2. Należy zachować 2-metrowe odległości między osobami!
3. Należy zachować 2-metrowe odległości między stoiskami!
4. Obowiązek zakrycia ust i nosa dla sprzedających i kupujących oraz noszenia rękawiczek!
5. Sprzedawca powinien zapewnić płyn do dezynfekcji dla kupujących!
6. W miarę możliwości transakcje przeprowadzać bezgotówkowo!
7. Ograniczyć rozmowy z osobami trzecimi!


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

17.04.2020


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
informuje, że
Bazar Miejski przy ul. 11 listopada
zostaje otwarty od dnia 20 kwietnia 2020 r.
oraz Targowica Miejska
zostaje otwarta od dnia 21 kwietnia 2020 r.


Życzenia Wielkanocne

17.04.2020


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.