Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

VI Sztafeta Niepodległości

20.09.2019

20 września 2019 r. spod Kopca Wolności w Lipsku wyruszyła VI Sztafeta Niepodległości upamiętniająca 99. rocznicę Bitwy nad Niemnem. Następnie uczestnicy sztafety przybyli do Dąbrowy Białostockiej, gdzie upamiętnili obrońców Ojczyzny oraz marszałka Józefa Piłsudskiego przy jego pomniku. W dalszej kolejności sztafeta przemierzy: Nowy Dwór, Sidrę, Kuźnicę, Klimówkę, Bohoniki, Starą Kamionkę, Szudziałowo, Kopną Górę i zakończy się w Sokółce, gdzie odbędą się główne uroczystości upamiętniające Bitwę Niemeńską.
Uczestnikami sztafety jest młodzież z Sokólszczyzny oraz pozostałych części województwa m.in. z: Ogrodniczek, Supraśla, Sobolewa. W sztafecie udział biorą również osoby ze wschodu.
Informacja o naborze – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

20.09.2019
X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

19.09.2019

15 września 2019 r. na stadionie miejskim w Sokółce odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. Zawodnicy z OSP musieli pobiec w sztafecie z przeszkodami oraz sprawdzić się w ćwiczeniu bojowym. O tytuł najlepszej jednostki, jak również o możliwość reprezentowania powiatu sokólskiego w zawodach wojewódzkich rywalizowały drużyny z: Drygi, Kamionki Starej, Krukowszczyzny, Krynek, Nowego Dworu, Olszy, Reszkowiec, Rozedranki, Sidry, Słojnik, Suchowoli, Szudziałowa i Zubrzycy Wielkiej.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej składa podziękowania jednostkom OSP Olsza i OSP Reszkowce z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka za wzięcie udziału w zawodach.

Szczególne gratulacje należą się jednostce OSP Olsza za zajęcie II miejsca w sztafecie pożarniczej.


Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Dąbrowa Białostocka

19.09.2019


Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Dąbrowa Białostocka

Obecnie na terenie miasta Dąbrowa Białostocka trwają prace mające na celu modernizację oświetlenia ulicznego – tj. wymiana 711 opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim została podpisana 25.06.2018 r. na kwotę dofinansowania 970 454,69 zł., co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych. Umowa obejmuje również modernizację indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianę 12 kotłowni węglowych i zastąpienie ich kotłami na pellet.

Wykonawcą inwestycji dot. modernizacji oświetlenia jest Konsorcjum firm: SOLARWAT Jacek Chancewicz – lider, ul. Wschodnia 6, 16-100 Sokółka; INST-EL J. A. Chancewicz – Partner, ul. Kryńska 57a, 16-100 Sokółka. Ogólna wartość zadania wynosi 847 347,00 zł. brutto.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:
• Modernizację wyeksploatowanych lamp rtęciowych i sodowych na nowoczesne oprawy ze źródłami typu LED z zaprogramowanym w oprawie harmonogramem redukcji mocy w ilości 711 szt.,
• Modernizację 26 kompletów układów pomiarowo-sterowniczych wyposażonych w zegary astronomiczne oraz system grupowego zarządzania nastawami opraw oświetlenia ulicznego - Utylizację zdemontowanych materiałów,
• Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą w systemie GIS obejmującą dokumentacją fotograficzną i tabelaryczną zainstalowanych urządzeń.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa stanu środowiska, poprzez poprawę stanu jakości powietrza w skali lokalnej poprzez wprowadzenie elementów gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto ulegnie zmniejszeniu zapotrzebowanie na energię elektryczną co przełoży się na korzyści ekonomiczne. Poprawie ulegną warunki oświetleniowe co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa kierowców i mieszkańców, poprawie ulegnie wizerunek i atrakcyjność miasta.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ilości potrzebnej energii a co za tym idzie zmniejszenie emisji CO2 oraz kosztów zużycia.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – wrzesień 2019 r.

Nowe ogłoszenie

19.09.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Referent w Referacie Finansowym.Syreny alarmowe 17 września

16.09.2019

80 lat temu Armia Sowiecka wkroczyła do Polski realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego 17 września 2019 roku o godzinie 12.00 zostaną włączone syreny alarmowe, które upamiętnią to wydarzenie.

Włączenie minutowego ciągłego sygnału dźwiękowego będzie również sprawdzianem systemu alarmowego Dąbrowy BiałostockiejNowe ogłoszenie

13.09.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot.: Budowa odwodnienia w parku miejskim w Dąbrowie Białostockiej.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.