Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Spotkanie dotyczące wypełnianie e-wniosków na płatności bezpośrednie w 2019 r.

01.03.2019

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce wraz z powiatowym biurem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce w dniu 07.03.2019 roku o godzinie 12.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej organizuje spotkanie dotyczące wypełnianie e-wniosków na płatności bezpośrednie w 2019 roku.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy.


Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01.03.2019

1 marca 2019 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyły się obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele p.w. św. Stanisława B. M. w Dąbrowie Białostockiej. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej przez delegacje: Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, Edwarda Rećko - członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, delegację Prawa i Sprawiedliwości, delegację Solidarności, Straży Granicznej w Nowym Dworze, Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej, reprezentanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Białostockiej, Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej, SP w Dąbrowie Białostockiej, SP w Zwierzyńcu Wielkim, SP w Nierośnie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Różanymstoku, Samorządowego Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej.

Spotkanie z sołtysami

27.02.2019

26 lutego 2019 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka, którzy przez najbliższą kadencję będą sprawować tę funkcję. Spotkanie w formie śniadania zorganizował Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz w celu zapoznania się z nowo wybranymi sołtysami, a także z tymi, którzy po raz kolejny kierują sołectwami na terenie gminy. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy urzędu: Skarbnik Ewa Czarniecka, Sekretarz Gminy Leszek Kiejko, Kierownik Referatu BRG Marian Lichanów oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Wojteczko. Sołtysi otrzymali książki „Poradnik Sołtysa” oraz statut sołectwa. Poruszono sprawy związane z funduszem sołeckim, podatkiem rolnym, którego inkasentami są sołtysi oraz z zadaniami Koła Sołtysów. Zebrani poruszyli także temat zebrań sołeckich, w których uczestniczy bardzo mało osób. Burmistrz przedstawił propozycję, aby zmienić dotychczasową formę zawiadamiania sołtysów - z formy papierowej na SMS lub telefon, aby mieć potwierdzenie, że wiadomość dotarła do danej osoby. Na zakończenie sołtysi zadawali pytania dotyczące funkcjonowania sołectwa i problemów, jakie są z tym związane. Odpowiedzi udzielał Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz pracownicy urzędu.


Zaproszenie

26.02.2019
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Gospodarczo Finansowej

26.02.2019

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczo – Finansowej odbędzie się dnia 4.03.2019 r. o godz. 9:00 w sali nr 48 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej.

Plan obrad Komisji:
1. Kontrola pracy Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
2. Kontrola pracy Referatu Organizacyjnego.
3. Analiza wniosku o dofinansowanie drogi Jaczno – Grzebienie.
4. Wnioski i sprawy różne.Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

22.02.2019

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.

Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności ?

a) Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.
Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

b) Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.

Pytanie 3. Kto może dokonać uboju z konieczności?

Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności?

W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.
Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.

Pytanie 5. Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia?

Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty:
a) oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;
b) zaświadczenie lekarza weterynarii - stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.

Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona do rzeźni?

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.

Pytanie 7. Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności?

Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone.
W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to:
1) uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego,
2) tusza może być:
a) poddana utylizacji lub
b) za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii).

Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie może być oferowane do sprzedaży.

Pytanie 8. Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, który zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności?

W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pytanie 9. Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia?

Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.
Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi.
Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.

Pytanie 10. Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczności. Ubój świni należy zgłosić również w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczności (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017r. poz. 546 z późn.zm.). Natomiast na terenach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przypadku uboju z konieczności świń (art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017 r. poz. 546 z późn.zm.).

Opracowano w:
Departamencie Bezpieczeństwa
Żywności i Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”

19.02.2019

Agenda szkoleniaPodpisanie umowy na realizację projektu pt. Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu

18.02.2019

7 lutego 2019 r. w Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Białymstoku została podpisana Umowa pomiędzy Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych a Gminą Dąbrowa Białostocka o powierzenie grantu w ramach projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Kwota otrzymanego grantu wynosi 149 520,00 zł.


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.