Ważne wiadomościNajnowsze wiadomościXXVIII Sesja Rady Miejskiej

03.04.2017

30 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyła się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. W porządku obrad znalazła się m.in. sprawozdanie z działalności MOPS w Dąbrowie Białostockiej, sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i jej Komisji Stałych. Ponadto radni podczas obrad zatwierdzili m.in. zmiany w budżecie i poparli emisję obligacji gminnych. Podjęto także uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na sesji zostały wręczone stypendia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej dla uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki i sportu ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej.


Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

27.03.2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - wyjazdowe

22.03.2017

Na dzień 27 marca 2017 r. godz. 9:00 zaplanowano wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, które będzie poświęcone sprawdzeniu parametrów technicznych dróg gminnych wykonanych w ubiegłym roku w sołectwach: kolonia Miedzianowo, Kamienna Stara, Łozowo kol.


Informacja o zwołaniu XXVIII sesji Rady Miejskiej

22.03.2017

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 30 marca 2017 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Spotkanie przedstawicieli samorządów: Kalvarii na Litwie, gminy Sztabin i gminy Dąbrowa Białostocka

21.03.2017

16 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli trzech samorządów: Kalvarii na Litwie, gminy Sztabin i gminy Dąbrowa Białostocka, które będą współpracowały w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska, Oś Priorytetowa 4: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej, Cel szczegółowy 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu na realizację projektu pod nazwą „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”.Konkurs Podlaska Marka – cząstkowe wyniki głosowania

20.03.2017

Cząstkowe wyniki głosowania w Plebiscycie Podlaska Marka Konsumentów znajdują się tutaj


INFORMACJA DOTYCZĄCA KOLEKTORÓW I PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

15.03.2017

W związku z planowanym przez Gminę Dąbrowa Białostocka pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji związanej z instalacją na budynkach mieszkalnych kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje.

Na etapie zbierania deklaracji potwierdzających chęć udziału w projekcie zostało złożonych łącznie 616 deklaracji, z czego 535 deklaracji dotyczy montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania C.W.U., 254 deklaracje dotyczą montażu paneli fotowoltaicznych. Wśród powyższych deklaracji są również deklaracje dotyczące montażu instalacji łączonych, tj. ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – 173 deklaracje.

Szacowany koszt wkładu własnego związanego z montażem kolektorów słonecznych do podgrzewania CWU wynosi około 3.500zł (w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i pojemności zasobnika CWU), wartość wkładu własnego przy montażu paneli fotowoltaicznych szacuje się na poziomie około 7.500zł. W sytuacji montażu dwóch instalacji na jednej nieruchomości łączny koszt wkładu własnego, który będzie musiał ponieść mieszkaniec będzie wynosił około 11.000zł. Ostateczna wartość wkładu własnego będzie znana po uzyskaniu dofinansowania i przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi możliwymi do pozyskania, dużą ilością zainteresowanych osób oraz kryteriami oceny wniosków wpływających na wysokość wkładu własnego Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zwraca się do osób, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie, aby potwierdziły chęć uczestnictwa w projekcie w związku ze zwiększonym wkładem własnym.

Zwiększona wartość wkładu własnego wynika z kryteriów oceny wniosków i ma wpływ na liczbę punktów możliwych do uzyskania.

Potwierdzenie uczestnictwa w projekcie należy zadeklarować do dnia 17 marca 2017r. w pokoju nr 2.

Dodatkowo informuje się, że po okresie trwałości projektu, tj. po okresie 5 lat od dnia rozliczenia projektu zamontowane instalacje przejdą na własność mieszkańców, a co za tym idzie mieszkańcy będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego liczonego od wartości instalacji po okresie 5 lat od rozliczenia projektu. Obecnie stawka podatku dochodowego wynosi 19%.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej

Romuald Gromacki
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.