Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Nowe ogłoszenie

14.12.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Wigilia Miejska

13.12.2018
Informacja o przerwach w dostawie wody

12.12.2018

Firma STRABAG Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca na kontrakcie "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej będą przerwy w dostawie wody w dniu 14.12.2018 w godz. 9-15 w obrębie miejscowości Łozowo.


Paczka Dla Seniora 2018

10.12.2018


Informacja o przerwach w dostawie wody

06.12.2018

W związku z przebudową wodociągów na zadaniu ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" Firma Strabag sp.z.o.o jako Generalny Wykonawca na w/w kontrakcie informuje, że nastąpią przerwy w dostawie wody dnia 07.12.2018 w obrębie m. Nierośno w godz 9-15.


II Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

05.12.2018

W dniu 4 grudnia 2018 r. na II sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, ustalenia stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych, ustalono składy komisji oraz przyjęto stawki na podatek rolny i leśny. Dokonano zmian w statucie gminy i podjęto uchwałę o inicjatywie uchwałodawczej. Rada ustaliła także wynagrodzenie Burmistrza. Nie została przyjęta jedna uchwała dotycząca podwyższania opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi.Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

04.12.2018


POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY
PRZEDSZKOLNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

W dniu 03.12.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej”.
Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim opiewa na kwotę dofinansowania 232 736,96 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:
• roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki okiennej,
• roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola – żłobka.

Projekt ma głownie na celu poprawę warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym w Dąbrowie Białostockiej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania przedszkola oraz likwidację barier architektonicznych uciążliwych szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla dzieci, rodziców, jaki i pracowników przedszkola. Ponadto nastąpi podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przedszkola.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 20.09.2019 r.


Nowe ogłoszenie

03.12.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wykaz nieruchomości (lokalu mieszkalnego) przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.