Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Odbiór drogi w obrębie wsi Bity Kamień, gm. Dąbrowa Białostocka

12.10.2017

Dnia 11 października 2017 r. w obrębie wsi Bity Kamień, gm. Dąbrowa Białostocka miał miejsce odbiór końcowy robót budowlanych związanych z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi. Całkowita wartość zadania wyniosła 51 945,73 zł. Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała na ten cel dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 20 000 zł. Droga została zmodernizowana na odcinku 280 m, wykonawcą robót była firma: Usługi Transportowe i Handel Wnukowski Tadeusz z Lipska.


Spotkanie dot. zmiany nazwy ul. Kunawina

12.10.2017

10 października w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Kunawina w Dąbrowie Białostockiej dotyczące zmiany jej nazwy w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która weszła w życie w kwietniu 2016 r. Mieszkańcy spośród dwóch zaproponowanych przez siebie nazw ulic (ul. Grodzieńska i ul. Nowa) większością głosów wybrali nazwę ul. Grodzieńska.


XXXIII Sesja Rady Miejskiej zwołana jako sesja nadzwyczajna

12.10.2017

10 października 2017 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, zwołana jako sesja nadzwyczajna, na której dyskutowano o zmianach w budżecie dotyczących zwiększenia środków na realizację zadania przebudowa ulicy we wsi Grabowo, dofinansowania do PSP w Sokółce na zakup kamery termowizyjnej i zmian w funduszu sołeckim.
Nowe ogłoszenie

11.10.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ulicy Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej I etap.


Nowe ogłoszenie

10.10.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja parków miejskich w Dąbrowie Białostockiej przy Placu Kościuszki.Informacja o zwołaniu sesji nadzwyczajnej

06.10.2017

Informacja o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.


Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic mogą składać wnioski o pomoc do 31.10.2017 r.

06.10.2017

Agencja udziela pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
Pomoc dotyczy szkód jakie wystąpiły w uprawach rolnych, lasach, lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej.
Wnioski należy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie do 31 października 2017 r.
Formularz wniosku o udzielenie pomocy - otwórz.

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:
1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
2. który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
3. będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Stawki pomocy wynoszą:
1. 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
2. 2.000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
3. maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

Wysokość pomocy w przypadku szkód, które wystąpiły w uprawach rolnych lub lasach ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy.

Pomoc, w przypadku szkód w uprawach rolnych i budynkach, pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 r. producent rolny nie miał ubezpieczonych przynajmniej od jednego z ryzyk, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk.
Powyższe pomniejszenie kwoty pomocy nie dotyczy pomocy związanej ze szkodami w lasach.

Pomoc będzie udzielana:
1) w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, jeżeli szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
2) poza formułą de minimis, w przypadku gdy szkody:
• w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
• w budynku służącym do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej przekraczają kwotę 1.050 zł,
3) w ramach pomocy de minimis, gdy szkody wystąpiły w lasach.

Do wniosku dołącza się:
1) kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc zawierającego informacje:
• o powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub
• o zakresie i wysokości szkód w budynkach służących do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,

potwierdzonego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód (w przypadku szkód w uprawach rolnych - tylko gdy wynoszą one powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej), lub

2) oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu, w którym wystąpiły te szkody - otwórz. Wystąpienie szkód w lasach potwierdza wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego.
3) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis),
4) Kopie polis ubezpieczeniowych upraw i budynków.Spotkanie Rady Seniorów

06.10.2017

Dnia 5 października 2017 r. na sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie informacyjne w zakresie działalności Rady Seniorów i możliwości zwiększenia środków w budżecie gminy na działalność skierowaną do seniorów z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka. Kolejny etap spotkania dotyczył informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy udzielonej przez Ośrodek na rzecz osób starszych. Członkowie Rady szczególnie zainteresowani byli informacją w zakresie procedur regulujących kierowanie mieszkańców gminy do domów pomocy społecznej. W trakcie spotkania omówione zostały także propozycje aktywizacji seniorów oraz potrzeby edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa seniorów.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.