Ważne wiadomościNajnowsze wiadomościKomunikat Komisarza wyborczego w Suwałkach

04.08.2017

Zarządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej wraz z kalendarzem wyborczym

03.08.2017
Nowe ogłoszenie

01.08.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa dwóch wozów strażackich.


„Rozbudowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka”

31.07.2017„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Nazwa operacji „Rozbudowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka”
Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji:
1. Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości.2,563 km
2. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową dwóch studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego.
3. Budowa 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.


Nowe ogłoszenie

31.07.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ulicy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Dąbrowie Białostockiej.


Dzień Ochrony Środowiska w Biebrzańskim Parku Narodowym - Świąteczna Integracja Sąsiedzka Dąbrowa Białostocka - Lipsk

31.07.2017

Biebrzański Park Narodowy oraz Miasta Lipsk i Dąbrowa Białostocka zapraszają 13.08.2017 r. (niedziela) do Lipska (16-315), ul. Rynek na „Dzień Ochrony Środowiska w Biebrzańskim Parku Narodowym – Świąteczna Integracja Sąsiedzka Dąbrowa Białostocka – Lipsk”.
Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

28.07.2017W dniu 10.07.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Tytuł operacji „Rozbudowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka”.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
mgr inż. Romuald Gromacki


Nowe ogłoszenie

28.07.2017

Ogłoszenie dla właścicieli zwierząt domowych

W związku z licznymi informacjami wpływającymi do Urzędu Miejskiego dotyczącymi wałęsających się psów na terenie Miasta i Gminy informujemy, że ZABRANIA SIĘ puszczania psów bez możliwości ich kontroli. NIE MOŻNA puszczać luzem psów, bez nadzoru - na polach, łąkach, otwartych podwórkach, otwartych zagrodach, na otwartym terenie!
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka uchwalonego Uchwałą nr XVIII/111/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28.czerwca.2016 r., oraz zmianą Uchwałą nr XXX/184/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Rozdział 6.
„Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do ich systematycznego szczepienia przeciw wściekliźnie.”

Ponadto zgodnie z art. 431. § 1. Kodeksu cywilnego „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.”
Z kolei Art. 77. Kodeksu wykroczeń mówi, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”
W większości przypadków wałęsające się psy nie są bezdomnymi, tylko zostały wypuszczone lub uciekły od swoich właścicieli. w tym wypadku prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim. Osoby, które naruszą w/w obowiązki będą podlegały karze grzywny. W związku z powyższym apelujemy o zwracanie większej uwagi na swoich czworonożnych przyjaciół, zapewnienie im odpowiednich warunków i niewypuszczanie luzem. Takie wałęsające się psy, stanowią duże zagrożenie dla mieszkańców naszej gminy.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o obowiązkowych szczepieniach psów. W przypadku konieczności odłowienia wałęsającego się psa, który uciekł od właściciela wszelkimi kosztami związanymi z dokonaniem niezbędnych czynności, zostanie obciążony właściciel w/w zwierzęcia.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
mgr inż. Romuald Gromacki
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.