Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - wyjazdowe

22.03.2017

Na dzień 27 marca 2017 r. godz. 9:00 zaplanowano wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, które będzie poświęcone sprawdzeniu parametrów technicznych dróg gminnych wykonanych w ubiegłym roku w sołectwach: kolonia Miedzianowo, Kamienna Stara, Łozowo kol.


Informacja o zwołaniu XXVIII sesji Rady Miejskiej

22.03.2017

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 30 marca 2017 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Spotkanie przedstawicieli samorządów: Kalvarii na Litwie, gminy Sztabin i gminy Dąbrowa Białostocka

21.03.2017

16 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli trzech samorządów: Kalvarii na Litwie, gminy Sztabin i gminy Dąbrowa Białostocka, które będą współpracowały w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska, Oś Priorytetowa 4: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej, Cel szczegółowy 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu na realizację projektu pod nazwą „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”.Konkurs Podlaska Marka – cząstkowe wyniki głosowania

20.03.2017

Cząstkowe wyniki głosowania w Plebiscycie Podlaska Marka Konsumentów znajdują się tutaj


INFORMACJA DOTYCZĄCA KOLEKTORÓW I PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

15.03.2017

W związku z planowanym przez Gminę Dąbrowa Białostocka pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji związanej z instalacją na budynkach mieszkalnych kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje.

Na etapie zbierania deklaracji potwierdzających chęć udziału w projekcie zostało złożonych łącznie 616 deklaracji, z czego 535 deklaracji dotyczy montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania C.W.U., 254 deklaracje dotyczą montażu paneli fotowoltaicznych. Wśród powyższych deklaracji są również deklaracje dotyczące montażu instalacji łączonych, tj. ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – 173 deklaracje.

Szacowany koszt wkładu własnego związanego z montażem kolektorów słonecznych do podgrzewania CWU wynosi około 3.500zł (w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i pojemności zasobnika CWU), wartość wkładu własnego przy montażu paneli fotowoltaicznych szacuje się na poziomie około 7.500zł. W sytuacji montażu dwóch instalacji na jednej nieruchomości łączny koszt wkładu własnego, który będzie musiał ponieść mieszkaniec będzie wynosił około 11.000zł. Ostateczna wartość wkładu własnego będzie znana po uzyskaniu dofinansowania i przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi możliwymi do pozyskania, dużą ilością zainteresowanych osób oraz kryteriami oceny wniosków wpływających na wysokość wkładu własnego Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zwraca się do osób, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie, aby potwierdziły chęć uczestnictwa w projekcie w związku ze zwiększonym wkładem własnym.

Zwiększona wartość wkładu własnego wynika z kryteriów oceny wniosków i ma wpływ na liczbę punktów możliwych do uzyskania.

Potwierdzenie uczestnictwa w projekcie należy zadeklarować do dnia 17 marca 2017r. w pokoju nr 2.

Dodatkowo informuje się, że po okresie trwałości projektu, tj. po okresie 5 lat od dnia rozliczenia projektu zamontowane instalacje przejdą na własność mieszkańców, a co za tym idzie mieszkańcy będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego liczonego od wartości instalacji po okresie 5 lat od rozliczenia projektu. Obecnie stawka podatku dochodowego wynosi 19%.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej

Romuald Gromacki


Szkolenie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

15.03.2017Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i realizacji projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miejsca i terminy szkoleń:


O środki mogą ubiegać się podmioty które prowadzą działalność gospodarczą i jest ona zlokalizowana na terenie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański oraz była prowadzona przez min. 365 dni w przeciągu ostatnich 3 lat.

Podmiot nie uzyskał dofinansowania:
- na rozpoczęcie działalności gospodarczej o którym jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2014 lub minęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy;
- na tworzenie inkubatorów przetwórstwa o których jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2014 lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej(PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

Dofinansowanie nie przysługuje jeśli działalność gospodarcza jest sklasyfikowana w PKD jako:
- działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
- górnictwo i wydobycie
- działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie
- przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
- produkcja chemikaliów oraz produktów chemicznych
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych
- Produkcja metali
- Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli
- Transport lotniczy i kolejowy
- Gospodarka magazynowa

Dofinansowanie dotyczy utworzenia miejsca lub miejsc pracy na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę i utrzymania przez okres min. 3 lat od otrzymania płatności końcowej.

Forma wsparcia to refundacja kosztów w wysokości do 70% stanowiącą:
Do 100 tys. zł za utworzenie 1 miejsca pracy
Do 200 tys. zł za utworzenie 2 miejsc pracy
Do 300 tys. zł za utworzenie 3 miejsc pracy

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailowo na adres: sebastiankarp@biebrza-leader.pl (skan zgłoszenia), faksem (85)71-28-307 lub pocztą na adres: ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.

Program szkolenia: pobierz plik
Formularz zgłoszeniow: pobierz plik

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

14.03.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje informację dotyczącą projektu "Aktywna i Niezależna" realizowanego przez firmę: 4progress, ul. Legionowa 30. lok. 205, Białystok


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.