Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz źródła ciepła – instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Reszkowcach

11.12.2020

Zakończyła się realizacja inwestycji p.n. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz źródła ciepła – instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Reszkowcach, na podstawie umowy podpisanej w dniu 15.10.2020 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 164 283,72 zł.

Wykonawcą inwestycji była firma ARKADA – INSTALACJE Arkadiusz Machel, ul. Nowowiejska 56, 27 – 200 Starachowice.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz źródła ciepła – instalacji gazowej w zakresie:

1. Instalacja centralnego ogrzewania – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodną pompą systemu zamkniętego zasilaną czynnikiem grzewczym z kotła gazowego zlokalizowanego na zewnątrz budynku, likwidacja pieców węglowych oraz wyrównanie posadzki i wykończenie ścian;

2. Instalacja ciepłej wody użytkowej – wymiana instalacji na terenie mieszkań na piętrze budynku, zastosowanie podgrzewaczy elektrycznych obsługujących w każdym z mieszkań baterię wanny oraz umywalkową;

3. Źródło ciepła – zasilane z kotła gazowego kondensacyjnego wiszącego zewnętrznego o mocy 112 kW z palnikiem modulowanym pracującym na gaz ze zbiornika naziemnego;

4. Zewnętrzna instalacja gazowa – instalacja prowadzona po elewacji od projektowanej skrzynki na kurek gazowy z reduktorem do kotła gazowego zewnętrznego.

Efektem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego – jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie obciążeń finansowych oraz przede wszystkim poprawa jakości i komfortu przebywania osób w budynku Szkoły Podstawowej.


Wyrazy głębokiego współczucia

08.12.2020
Wyrazy głębokiego współczucia

08.12.2020
Kiermasz Świąteczny (aktualizacja 11.12.2020 r.)

07.12.2020
Punkty pobrań wymazów w kierunku Covid-19

04.12.2020
Uwaga! Tabela z wykazem punktów jest na bieżąco uzupełniana. Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej podlaskiego NFZ:
https://www.nfz-bialystok.pl/podmioty-medyczne/mobilne-punkty-pobran-wymazu-w-kierunku-covid-19/


Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicy Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej

04.12.2020

W dniu 04 grudnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka, reprezentowaną przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza, a firmą PHU Dąbnica Paweł Surowiec z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej. Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicy Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej.

Zadanie o wartości brutto 89 000,00 zł zostanie w całości sfinansowane z budżetu gminy.


XXI sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

04.12.2020

W dniu 4 grudnia 2020 r. odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Przed jej otwarciem uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego ks. Mikołaja Dejneko Proboszcza parafii prawosławnej w Dąbrowie Białostockiej. Na sesji Radni podjęli m.in. uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, ustalono stawki podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia obszaru aglomeracji miasta; przyjęli informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze, informację o stanie realizacji zadań oświatowych oraz sprawozdanie Burmistrza za III kwartał. Pod obrady sesji weszła także analiza oświadczeń majątkowych złożonych do Burmistrza i Przewodniczącego Rady. Na zapytania radnych i mieszkańców gminy opowiadali Burmistrz i kierownicy referatów Urzędu Miejskiego.
Aktywni Obywatele – konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

04.12.2020

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: (1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, (2) ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz (3) wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

W konkursie mogą startować wszystkie organizacje społeczne, które prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Program kieruje swoją ofertę w szczególności do organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Mogą one próbować swoich sił w ścieżce konkursowej na małe (do 25 tys. EUR) lub duże dotacje (do 62,5 tys. EUR). Zespół Programu przygotuje dla wszystkich zainteresowanych szkolenia online, poradniki i instrukcje, możliwe są także konsultacje telefoniczne.

Organizacje, które chcą do projektu zaprosić doświadczone organizacje m.in. z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) mogą otrzymać na tę współpracę dodatkową kwotę dotacji. Mogą też liczyć na naszą pomoc w szukaniu zagranicznych partnerów.

Każda organizacja ubiegająca się o środki na działania projektowe może wystąpić o dodatkowe fundusze na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania czy komunikacji.

W tym konkursie szczególnie oczekiwane są projekty wspierające kobiety oraz osoby LGBT+ narażone na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną. Priorytetowo traktowane będą również działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem do prowadzenia działalności społecznej w roli „self-adwokatów” oraz projekty, które będą sprzyjały komunikacji osób o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.

Wszyscy zainteresowani Programem mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym online 4 grudnia o godz. 14.00. Szczegóły dotyczące webinarium (obowiązują zapisy), a także informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: aktywniobywatele.org.pl

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (w tym etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych).

Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz
Promocja i informacja
Fundacja im. Stefana Batorego
Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy
tel. (+48) 796 332 191
e-mail: aktywniobywatele@batory.org.pl


Transmisja XXI Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

04.12.2020

Transmisja XXI Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=XV-ETMP0s7Y
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.