Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

ARiMR ostrzega przed oszustami!

26.02.2013


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

25.02.2013


Dnia 18 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście realizacji projektu oraz form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu zorganizowane w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na spotkaniu dokonano analizy i omówienia sytuacji kobiet i mężczyzn korzystających z systemu pomocy społecznej w kontekście zaplanowanych działań projektowych. Przekazane informacje w trakcie spotkania miały na celu wzmocnienie kompetencji zespołu projektowego w stosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w obszarze problemowym projektu.


Ogłoszenie

25.02.2013

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż
dnia 5 marca 2013 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
w sali nr 48 (parter) Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Białostockiej
pracownik Urzędu Skarbowego w Sokółce
będzie przyjmował zeznania podatkowe
w zakresie podatku dochodowego za rok 2012.


Wykup gruntów na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego

21.02.2013


Nowe ogłoszenie

21.02.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadań publicznych i z zakresu rozwoju sportu.


Szkolenia komputerowe dla sołtysów i członków rad sołeckich

19.02.2013

W lutym 2013 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej odbywa się bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka – sołtysów i członków rad sołeckich, w ramach Projektu pt.: ,,Rozwój umiejętności sołtysów z województwa podlaskiego w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjnych (ECDL Start)'', współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego w partnerstwie z InfoRS Sp. z o. o., w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. W ramach projektu wsparcie otrzyma łącznie 136 uczestników z województwa podlaskiego. Szkolenie obejmuje 96 godzin lekcyjnych i ma na celu opanowanie podstawowych umiejętności użytkowania komputera i zarządzania plikami, posługiwanie się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym. Po jego ukończeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu ECDL Start, potwierdzającego nabycie umiejętności.


Nowe ogłoszenie

19.02.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Obsługa geodezyjna Gminy Dąbrowa Białostocka.Otwarcie świetlicy w Reszkowcach

11.02.2013


9 lutego 2013 r. w Reszkowcach miało miejsce oddanie do użytku świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało wykonane w ramach projektu: Budowa budynku „Centrum aktywności wsi” w Reszkowcach w ramach „Odnowy Miejscowości”, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach PROW WP na lata 2007-2013. Koszt inwestycji wyniósł 803.101,18 zł, z tego dofinansowanie w ramach PROW 469.650,00 zł. Wykonawcą zadania była firma: Zakład Budowlano-Produkcyjno-Handlowy KiB Kotwica Augustów.Nowe ogłoszenie

11.02.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż nieruchomości w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Gen. Sulika.


Pieniądze unijne na przedsiębiorczość

08.02.2013
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.