Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Zakończona pomoc przy wypełnianiu wniosków

01.06.2011

Od 15 marca do 16 maja 2011 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej pomogli 620 rolnikom posiadającym grunty na terenie gminy Dąbrowa Bialostocka przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.


XVI Dni Dąbrowy Białostockiej 28-29.05.2011 r.

01.06.2011


27. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

30.05.2011

Start Działdowo - Dąb Dąbrowa Białostocka – 1:0. Po dwudziestej siódmej rundzie Dąb zajmuje 3. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

27.05.2011

W dniu 26 maja 2011 r. zakończyło się 83 godzinne szkolenie „Wizażysta - stylista” zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Kurs zakończony został egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu, uczestnicy otrzymali Zaświadczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sokółce oraz Certyfikaty stwierdzające odbycie powyższego kursu oraz nabycie umiejętności w wykonywaniu zawodu wizażysty – stylisty.
Dnia 4 czerwca 2011 r. dobiegną końca warsztaty z doradcą zawodowym, pt. „Równouprawnienie a równość – stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia na rynku pracy.”


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2012-2015

26.05.2011

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Sokółce.
Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)jest nieskazitelnego charakteru,
3)ukończył 30 lat,
4)jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)nie przekroczył 70 lat,
6)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenie może żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)duchowni,
7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radom Gmin:
1)prezesi właściwych sądów;
2)stowarzyszenia;
3)inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
4)co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA, do której kandydat ma obowiązek załączyć:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione prze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach od 1 do 4 winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul Solidarności 1 na parterze w pokoju Nr 6.
Karty dostępne są do pobrania również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: www.dabrowa-bial.pl oraz na ministerskiej stronie internetowej: www.ms.gov.pl
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Biurze Rady Miejskiej na parterze pokój Nr 6.
Termin 30 czerwca 2011 r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia. Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel. (085) 7121100 wew. 34 lub 25.

Uwaga !!!
W związku ze zmiana przepisów zmienił się tryb zgłaszania kandydatów na ławników .


Załączniki do informacji:
- Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Sokółce
- Oświdczenia ławnika.
- Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.


26. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

26.05.2011

Dąb Dąbrowa Białostocka – Vęgoria Węgorzewo - 2:0. Po dwudziestej szóstej rundzie Dąb awansował na 3. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Sołtys Roku z Bagien

25.05.2011

24 maja 2011 r. w Senacie RP miała miejsce uroczystość wręczenia tytułów Sołtysa Roku 2010. Wśród wyróżnionych przez „Gazetę Sołecką” 12 sołtysów z całej Polski znalazł się sołtys wsi Bagny Stanisław Łapciuk.


Zastępca Burmistrza

23.05.2011

23 maja 2011 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej powołał na stanowisko Zastępcy Burmistrza Dariusza Lipskiego (lat 37). D. Lipski pochodzi z Laudańszczyzny (gm. Suchowola), od roku 2004 mieszka w Dąbrowie Białostockiej. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej, gdzie w roku 1999 uzyskał tytuł mgr. inż. technologii i organizacji budownictwa. W latach 1999-2004 pracował w firmie „FADBET” Spółka Akcyjna w Białymstoku na stanowisku specjalisty ds. przygotowania produkcji, natomiast w latach 2004-2011 pracował w firmie WPRB „ANATEX” w Białymstoku na stanowisku głównego specjalisty ds. przygotowania inwestycji, inżyniera budowy.


Asfalt na Orzeszkowej

23.05.2011

20 maja 2011 r. odbył się odbiór wyremontowanej drogi na ul. Orzeszkowej. Wykonawcą robót było konsorcjum firm: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, M. Konopnickiej 16, 16-200 Dąbrowa Białostocka; BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka. 382 mb kosztowało 392.534,21 zł.


25. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

23.05.2011

Olimpia Zambrów – Dąb Dąbrowa Białostocka – 2:0. Po dwudziestej piątej rundzie i przegranej z liderem Dąb spadł na 4. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej zapraszaja na XVI Dni Dąbrowy Białostockiej 28-29.05.2011 r.

20.05.2011
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.