Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Nowe ogłoszenie

22.04.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki KIA Sportage.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

14.04.2021

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski o szacowanie strat w gospodarstwie rolnym proszeni są o jak najszybsze dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pierwsze piętro, prawe skrzydło budynku przy okienku podawczym) kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2021.Komunikat dotyczący jakości wody do spożycia przez ludzi - wodociąg Zwierzyniec Wielki

14.04.2021
Gazyfikacja miasta Dąbrowa Białostocka.

13.04.2021

Dzięki kolejnym działaniom PSG i Gminy Dąbrowa Białostocka, takim jak podpisanie długoletniej dzierżawy gruntów, już w połowie roku rusza budowa docelowej dużej stacji regazyfikacji. Stacja ta zaopatrzy w pełni potrzeby mieszkańców, firm i instytucji. Zachęcam Was do składania wniosków o przyłącza gazowe, których wpłynęło do PSG już bardzo dużo co potwierdził Dyrektor Grzegorz Mackiewicz
Mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej widzą potrzebę dbania o środowisko i chcą zmniejszenia emisji CO2.
W przyszłym tygodniu rozpoczyna się kolejny etap położenia gazociągu w mieście. Do wybudowania zostało blisko 10 km lini i czas do końca września.

Nabór uczestników do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

09.04.2021

Nabór uczestników do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” z terenu gminy Dąbrowa Białostocka.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczychim. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 5 ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiegopn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI), zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji usług.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Mieszkanie na terenie gminy Dąbrowa Białostocka zlokalizowane jest w Różanymstoku 4/1.

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, które spełniają poniższe warunki:
– są pełnoletnie
– mieszkają na terenie gminy
–posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa (pierwszeństwo przyjęcia)
–osoby posiadające możliwość i motywację do podjęcia prób usamodzielnienia,wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb, procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Różanymstoku mogą być przyjęte 3 osoby spełniające warunki rekrutacji. Osobom przyjętym zapewnione zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zależności od potrzeb użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poziomu funkcjonowania niezbędnego do samodzielnego, niezależnego życia.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 08.04.2021 r. do 30.04.2021 r.
2. Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych odbywać się będą w terminie od 15.04.2021r. – 30.04.2021r. Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).
3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona do dnia 04.05.2021r. (powiadomienie telefoniczne oraz pocztą). Osoby kwalifikujące się, ale nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.
4. Podpisanie umowy (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie i kandydatem zakwalifikowanym do projektu.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:
– Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
– Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciw wskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Białostocka oraz w Biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 5/1.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 5/1, w godz. 8.00 - 16.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres sisg@sisg.org.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.


Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Marcin Kruhlej, tel. 505 965 634 .Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy -
https://drive.google.com/file/d/1EcAbOt2eiFKduwiQpCoEO7bXb4KrMyx0/view
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od lekarza rodzinnego
https://drive.google.com/file/d/1c8wjzzCLALMDbD-oooFvl9PYvAbpYPte/view
Dystrybucja płynów dezynfekcyjnych do parafii z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka

06.04.2021

W dniu 2 kwietnia 2021 roku przeprowadzono dystrybucję 50 litrów płynu dezynfekcyjnego do wszystkich parafii na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w ramach pomocy rządowej pochodzącej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
Życzenia Wielkanocne

02.04.2021
Konkurs na najlepsze prace o Gminie Dąbrowa Białostocka

01.04.2021

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o Gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.