Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

05.05.2009

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, póz. 880) odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry, wilki, rysie w gospodarstwach rolnych są wypłacane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku. Wszystkie informacje dotyczące wypłaty ww. odszkodowań można uzyskać na stronie internetowej: www.rdos.eu w poradniku klienta.
Natomiast odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w uprawach i płodach rolnych w obwodach łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich wypłacane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego, Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego tel. 085 7497463
Informuję ponadto, że zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz, 1227) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (Dz. U. z 2008 r. Nr 202, póz. 1251), do zadań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku należy między innymi prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem w zakresie ochrony środowiska, następujących dokumentów, opracowywanych przez organy administracji i ustalających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- strategii rozwoju regionalnego,
- projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,
- projektów polityk, strategii, planów lub programów, jeżeli ich realizacja może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Przekazując powyższe, przejmie proszę o przekazanie ww. informacji w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkim zainteresowanym przedmiotową sprawą.

Z UP.WOJEWODY PODLASKIEGO
Marian Brożyna
Dyrektor Wydziału Geodezji


Obchody 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

05.05.2009

W niedzielę 3 maja 2009 r. mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. We wszystkich parafiach na terenie gminy miały miejsce uroczyste nabożeństwa. W południe mieszkańcy Dąbrowy spotkali się przy pomniku Poległym i Pomordowanym za Wolność Ojczyzny. Burmistrz Tadeusz Ciszkowski wygłosił okolicznościowe przemówienie. Delegacje instytucji i zakładów pracy złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Dąbrowiacy”.


Ogłoszenie o zamówieniu na budowę boisk sportowych w ramach kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"

30.04.2009

Do Biuletynu Informacji Publicznej zostało dodane ogłoszenie o zamówieniu na budowę boisk sportowych w ramach kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012".


Wizyta arcybiskupa

27.04.2009

27 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej gości Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki. Dostojny gość został zapoznany z najistotniejszymi problemami dąbrowskiej gminy, a z okazji wizyty otrzymał pamiątkowy grawerton.


XXIII Sesja Rady Miejskiej

24.04.2009

21 kwietnia 2009 r. obradowała XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Radni przyjęli sprawozdanie Burmistrza z prac organu wykonawczego za I kwartał 2009 roku, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej, uzyskali informację o planowanym funduszu sołeckim na rok 2010, a także przyjęli sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani za rok 2008. Zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za roik 2008. Udzielili Burmistrzowi absolutorium za 2008 rok. Podjęli uchwały w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację zadania w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce,
- zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
- określenia zasad finansowania jednostek pomocniczych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w 2009 roku,
- likwidacji Szkoły Podstawowej w Kamiennej Nowej (8 głosów – za, 5 – przeciw, 2 – wstrzymało się),
- utworzenia obwodu głosowania w ZOZ dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dabrowa Białostocka.


Życzenia 200 lat życia

22.04.2009

20 kwietnia 2009 r. pani Wiera Piruta z Dąbrowy Białostockiej (ul. Mickiewicza) obchodziła 105. urodziny. Z tej okazji dostojnej jubilatce życzenia 200 lat życia, zdrowia, wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego złożyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej Burmistrz Tadeusz Ciszkowski i Danuta Kowalewska. Jubilatka swój jubileusz spędziła w serdecznej rodzinnej atmosferze.


Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy

20.04.2009

Okręgowy Inspektor Pracy przypomina: Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy może ocalić Ci życie!

W czasie niedawno rozpoczętych wiosennych prac polowych doszło do kilku poważnych wypadków z udziałem rolników. W ich wyniku jedna osoba nie żyje, a kilka doznało rozległych obrażeń ciała skutkujących trwałym kalectwem.

Aby zapobiec w przyszłości podobnym wypadkom przy pracy rolniczej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zwraca się z apelem do wszystkich rolników prowadzących wiosenne prace polowe o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wykonywanych prac.

Należy pamiętać o:
- korzystaniu w czasie prac z maszyn sprawnych technicznie z mechanizmami zabezpieczonymi osłonami,
- wyłączaniu napędu ciągnika przed opuszczeniem jego kabiny,
- zadbaniu o ubranie robocze, które powinno być przylegające do ciała, mieć pozapinane rękawy i poły oraz pozbawione luźnych części tj. troki, ściągacze czy kaptury,
- używaniu w czasie pracy obuwia krytego wiązanego lub zapinanego do wysokości kostki,
- unikaniu pośpiechu w czasie pracy,

Pamiętaj! Praca pod wpływem alkoholu jest niebezpieczna dla życia i zdrowia!

W czasie obsługi widocznego na zdjęciu ciągnika sprzęgniętego z rozrzutnikiem obornika został przejechany 50 rolnik zamieszkały na terenie gminy Lipsk. Do wypadku doszło z powodu:
- używania sprzętu w złym stanie technicznym – brak osłon części ruchomych i niesprawne zabezpieczenie wału napędowego przed spadnięciem z wałka zdawczego,
- niewyłączenia silnika ciągnika przy wysiadaniu,
- używanie niewłaściwego obuwia, które przyczyniło się do upadku poszkodowanego pod ciągnik.


DZIAŁAJ LOKALNIE VI

09.04.2009

FUNDACJA SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY zaprasza do udziału w Konkursie Grantowym realizowanym w ramach Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE VI".
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
O dotacje w łącznej kwocie 43.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie Gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo.
Wysokość pojedynczej dotacji może wynieść maksymalnie 6.000 zł.
Termin realizacji projektów: 15 maja - 15 listopada 2009 r.
Termin składania wniosków upływa dnia 5 maja 2009 roku.
Więcej informacji pod adresem: http://www.sfl.org.pl/.


Życzenia

09.04.2009


Zebranie hodowców koni

03.04.2009

25 marca 2009 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyło się zebranie członków Rejonowego Koła Hodowców Koni. W zebraniu wzięło udział 46 hodowców w terenu gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór Suchowola. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć hodowców, którzy zmarli w ostatnim roku. Honorowymi dyplomami zostali wyróżnieni hodowcy, emerytowani rolnicy: Edward Kopańko, Antoni Chodziutko, Henryk Krahel, Antoni Prytuło, którzy zasłużyli się w hodowli konia rasy sokólskiej. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej poinformował o planowanej na 31 maja br. gminnej wystawie konia sokólskiego. Hodowcy zostali zapoznani przez Kierownika Biura Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku Wiesława Niewińskiego o sprawach związanych z hodowlą konia w roku 2009. Na zakończenie miał miejsce wykład lekarza weterynarii nt. przyczyn występowania kolki u koni.


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra

30.03.2009

„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”
W dniu 23 marca 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane w zakresie realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem spotkanie było zapoznanie uczestników projektu z głównymi założeniami programowymi oraz działaniami zaplanowanymi w ramach projektu.
Projekt skierowany jest do 32 osób:
- w wieku 20 – 54 lata,
- długotrwale bezrobotnych,
- długotrwale korzystających z pomocy społecznej,
- posiadających prawo jazdy kat. C (część beneficjentów)
i realizowany będzie w okresie III – XII 2009 roku.
W ramach aktywnej integracji przewidziane są następujące działania:
- warsztaty oraz konsultacje indywidualne dla beneficjentów projektu prowadzone przez doradcę zawodowego,
- warsztaty oraz konsultacje indywidualne prowadzone przez psychologa,
- sfinansowanie badań psychologicznych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- zakup karnetów rodzinnych na krytą pływalnię,
- 45-godzinny kurs na prawo jazdy kat. E,
- przeprowadzenie dla 27 osób kursów w 3 modułach szkoleniowych: bukieciarz – florysta, kelner, organizacja przyjęć,
- dwa 40-godzinne kursy przygotowujące do egzaminów zewnętrznych dla otoczenia uczestników projektu, tj. dzieci będących uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Powyższe działania mają wyposażyć uczestników projektu w wiedzę i umiejętności dotyczące aktywnego i umiejętnego poszukiwania pracy, współdziałania w zespole, rozwijania umiejętności społecznych, a także asertywnego zachowania.
Podczas trwania projektu beneficjenci projektu wspierani są przez pracowników tut. ośrodka, jak również otrzymują pomoc finansową.

Koordynator projektu
Agnieszka Poważa
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.