Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Wyniki głosowania w Wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w Gminie Dąbrowa Białostocka

14.10.2019

Frekwencja na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka – 51,74 %

Wyniki głosowania w Wyborach do Sejmu RP w Gminie Dąbrowa Białostocka
Wyniki głosowania w Wyborach do Senatu RP w Gminie Dąbrowa Białostocka
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2019
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

11.10.2019

Dnia 10 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia klasy pierwszej. Aktu pasowania dokonała Pani dyrektor wraz z Panią wicedyrektor. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a obecni na uroczystości duchowni poświęcili ich tornistry i plecaki. Następnie dzieci z klasy drugiej zaprezentowały program artystyczny - wiersze i piosenki. Na zakończenie Pasowani uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
[Zdjęcia źródło: SP w Dąbrowie Białostockiej]


Nowe ogłoszenie

10.10.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot.: Budowa odwodnienia w parku miejskim w Dąbrowa Białostocka.


Informacje o projekcie Business Point Fundusz Biebrzański

09.10.2019


BUSINESS POINT FUNDUSZ BIEBRZAŃSKI

Projekt Business Point Fundusz Biebrzański realizowany jest w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny przez Fundację Science Point w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Obszar realizacji tożsamy z obszarem LGD Fundusz Biebrzański tj. gminy:
• Dąbrowa Białostocka
• Janów
• Korycin
• Nowy Dwór
• Suchowola
• Lipsk
• Sztabin
• Goniądz
• Jaświły
• Mońki
• Trzcianne

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:
– bezrobotnymi, lub
– nieaktywnymi zawodowo
oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– osoby starsze po 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Co oferuje projekt?
• Etap I: Szkolenia
• Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne max 22.000 zł
• Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)


Ogłoszenie MOPS w Dąbrowie Białostockiej

08.10.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej prosi o pilny kontakt osoby:

- posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, lub

- z wykształceniem minimum średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
zainteresowane nawiązaniem współpracy z Ośrodkiem w zakresie pełnienia zadań asystenta osoby niepełnosprawnej.

O kontakt prosimy najpóźniej do dnia 21 października 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, I piętro, pok. 22 lub pod nr telefonu 857120 363.


Przekazanie wozu strażackiego OSP Jaczno

08.10.2019

6 października 2019 r. w miejscowości Jaczno w Gminie Dąbrowa Białostocka odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia wyremontowanego wozu strażackiego OSP Jaczno.
Był to pierwszy remont samochodu, podczas którego usunięto rdzę, wymieniono oleje, płyny oraz akumulatory. Wóz został również pomalowany.
Remont wozu kosztował dziesięć tysięcy złotych, z czego połowę sfinansował Powiat Sokólski. Druga połowa została sfinansowana przez Gminę Dąbrowa Białostocka.


[Źródło:http://sokolka-powiat.pl]


Stacja Regazyfikacji LNG na terenie miasta Dąbrowa Białostocka

04.10.2019

Stacja Regazyfikacji LNG wraz z siecią gazową na terenie miasta Dąbrowa Białostocka coraz bliżej realizacji. 4 października 2019 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej podpisał decyzję na lokalizację sieci gazowej w pasach drogowych dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa Białostocka.

Inwestycja obejmie lokalizacją pasy drogowe następujących dróg gminnych (działek):
ul. H. Sienkiewicza – dz. 69/9, 605/3,
ul. Lipowa – dz. 2164,
ul. Klonowa – dz. 2166,
ul. Kasztanowa – dz. 2161,
ul. Łąkowa – dz. 583/6, 645/2, 583/4,
ul. Armii Krajowej – dz. 359/5, 359/7,
ul. Szkolna – dz. 637/3, 646, 340/2,
ul. Sulika – dz. 85/21, 85/30,
ul. Jana Pawła II – dz. 658, 583/6, 659,
ul. Solidarności – 657/1,
ul. Pl. T. Kościuszki – dz. 268/1,
ul. Ks. J. Fordona – dz. 1073,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego – dz. 1074, 1069/5,
ul. A. Krzyżanowskiego – dz. 1072,
ul. Wesoła – dz. 648, 990, 767/1,
ul. Ogrodowa – dz. 873,
ul. Słoneczna – dz. 830/4,
ul. A. Mickiewicza – dz. 768, 766, 765,
ul. J. Słowackiego – dz. 989,
ul. Osiedlowa – dz. 762,
ul. Polna – dz. 987,
ul. M. Kopernika – dz. 991,
ul. Wąska – dz. 988.

Legenda:
Kolor zielony to projektowana sieć gazowa w drogach gminnych.
Podpisanie umowy dot. realizacji przedsięwzięcia pn.:„Remont drogi dojazdowej, działka nr 170 w miejscowości Bagny”

04.10.2019

30 września 2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka a Gminą Dąbrowa Białostocka została podpisana umowa w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi dojazdowej, działka nr 170 w miejscowości Bagny”. W ramach współpracy Gmina otrzymała 20 000,00 zł na remont ww. drogi.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.