Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Ogłoszenie Podlaskiej Izby Rolniczej dot. wyborów do Izb Rolniczych

04.07.2019
Informacja o wyborach do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

04.07.2019
Informacja w sprawie spisu wyborców

04.07.2019

WYBORCO

Sprawdź, czy Twoje nazwisko zostało prawidłowo umieszczone w spisie osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w województwie podlaskim. Spisy wyborców są wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 24 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r. od godz. 7.30 do godz. 15.30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostocka, pokój Nr 15.


Informacja dot. składania wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem suszy

02.07.2019

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Dąbrowa Białostocka suszy, która mogła doprowadzić do powstania szkód w uprawach rolnych, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wypełnione wnioski o oszacowanie szkód w terminie do dnia 11.07.2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pok. 19).
Wniosek o oszacowanie szkód do pobrania w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (pok.15) oraz na stronie internetowej Urzędu www.dabrowa-bial.pl.
Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe z 2019 roku.

Do pobrania: Wniosek„W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

28.06.2019

Gmina Dąbrowa Białostocka została zakwalifikowana do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach projektu powstał Zespół Ekspertów ds. Modelu mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym z zespołem Downa składający się z ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników ROPS. Jednym z głównych zadań Zespołu jest udział w zagranicznych wizytach studyjnych, których celem jest zapoznanie się z doświadczeniem zawodowym innych ekspertów, które będzie pomocne przy opracowywaniu modelu mieszkań wspomaganych.

Projekt ma na celu opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI) oraz pilotażowe wdrożenie go w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, a także upowszechnienie wypracowanych rozwiązań wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO z terenu Polski w zakresie stosowania opracowanego modelu.

Założeniem projektu jest opracowanie modelu/standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych, który ma przyczynić się do dobrej jakości usług realizowanych na rzecz ONI w najbliższym środowisku, zwłaszcza w następujących obszarach możliwości dostępu do pomocy osobistej, odpowiedniej opieki oraz treningu, poradnictwa i rewalidacji osobistej oraz innych usług świadczonych w społeczności lokalnej.Informacja

25.06.2019

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż 30 czerwca 2019 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Sokółce. Chętnych zapraszamy do składania zgłoszeń. Więcej informacji pod nr tel. 85 7121 100 wew. 125 (pokój nr 17) lub wew. 134 (pokój nr 6).

Dokumenty do pobrania

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.