Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Informacja Burmistrza dotycząca strajku nauczycieli

05.04.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej w związku z planowanym strajkiem nauczycieli, który ma się rozpocząć 8 kwietnia 2019 roku, informuje, że w szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka zostanie zorganizowana w miejsce zajęć dydaktycznych, opieka dla uczniów, którzy przyjdą w tych dniach do szkoły.

Opieka będzie zapewniona przez okres trwania strajku organizowanego przez Związki Zawodowe Nauczycieli.
Informacja KRUS

29.03.2019

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
2. Dziecko jest urodzone w latach 2004 – 2012 (7 - 15 lat).
3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2019 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
w terminie 23.06 - 13.07.2019 r.


- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie
w terminie 30.06 - 20.07.2019 r.


W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(85) 7497305 Białystok
(86) 2716110 Zambrów
(87) 6446714 Augustów
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 08.05.2019 r.


ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ubezpieczeń
mgr Anna Ignatowicz - Grądzka


Nowe ogłoszenia

28.03.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o spotkaniu inicjującym działanie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.


VI Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

26.03.2019

26 marca 2019 r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Radni podjęli uchwały związane m.in. ze zmianami w budżecie, emisją obligacji, programem opieki nad zwierzętami oraz udzieleniem bonifikaty na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na sesji obecny był Starosta Piotr Rećko, który udzielał odpowiedzi na pytania odnośnie realizacji projektów na budowę dróg powiatowych na terenie gminy. Radni i sołtysi zgłaszali wnioski w sprawie napraw i równania dróg gminnych. Na sesji zostały wręczone również stypendia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej dla uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki i sportu ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej.


Transmisja VI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

26.03.2019

Transmisja z VI sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/bzHczHhN14E


Nowe ogłoszenie

25.03.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej.


Wizyta Jego Ekscelencji Najdostojniejszego Księdza Arcybiskupa dr Tadeusza Wojda Metropolity Białostockiego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (21.03.2019 r.)

22.03.2019Walne Zebranie Sprawozdawcze miejscowego Koła Hodowców Koni

20.03.2019

20 marca 2019 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze miejscowego Koła Hodowców Koni. Podczas zebrania odbyły się wybory Prezesa, Zarządu oraz Delegatów na Walny Zjazd WZHK w Białymstoku.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.