Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Informacja o przerwach w dostawie wody

06.12.2018

W związku z przebudową wodociągów na zadaniu ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" Firma Strabag sp.z.o.o jako Generalny Wykonawca na w/w kontrakcie informuje, że nastąpią przerwy w dostawie wody dnia 07.12.2018 w obrębie m. Nierośno w godz 9-15.


II Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

05.12.2018

W dniu 4 grudnia 2018 r. na II sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, ustalenia stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych, ustalono składy komisji oraz przyjęto stawki na podatek rolny i leśny. Dokonano zmian w statucie gminy i podjęto uchwałę o inicjatywie uchwałodawczej. Rada ustaliła także wynagrodzenie Burmistrza. Nie została przyjęta jedna uchwała dotycząca podwyższania opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi.Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

04.12.2018


POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY
PRZEDSZKOLNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

W dniu 03.12.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej”.
Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim opiewa na kwotę dofinansowania 232 736,96 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:
• roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki okiennej,
• roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola – żłobka.

Projekt ma głownie na celu poprawę warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym w Dąbrowie Białostockiej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania przedszkola oraz likwidację barier architektonicznych uciążliwych szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla dzieci, rodziców, jaki i pracowników przedszkola. Ponadto nastąpi podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przedszkola.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 20.09.2019 r.


Nowe ogłoszenie

03.12.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wykaz nieruchomości (lokalu mieszkalnego) przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.Zaproszenie na spotkanie opłatkowe dla osób starszych

28.11.2018

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbrowa Białostocka

27.11.2018


Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w gminie Dąbrowa Białostocka


Trwa realizacja projektu Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbrowa Białostocka, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w Urzędzie Marszałkowskim w Białystoku w dniu 30.04.2018 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 163 245,64 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 1 999 533,00 zł. a dofinansowanie stanowi 1 299 696,45 zł., co stanowi 65 % kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą inwestycji jest firma SUNGRANT Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku – kolektory słoneczne oraz firma FOTON TECHNIK Sp. z o.o. – panele fotowoltaiczne.

Przedsięwzięcie polega na budowie mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Dąbrowa Białostocka. Planuje się montaż 166 instalacji, w tym 143 instalacji solarnych i 23 instalacji fotowoltaicznych.

Efektem projektu będzie poprawa stanu środowiska naturalnego – jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców gminy oraz poprawa jakości ich życia, wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.

Planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 30.11.2018 r.I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

23.11.2018

22 listopada 2018 r. odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Sesję otworzył Sekretarz stwierdzając, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszej sesji, do wyboru przewodniczącego, obradom przewodniczy radny senior, czyli najstarszy wiekiem radny. Ustalono, że radnym najstarszym wiekiem jest Tadeusz Jedliński i to on poprowadził dalej obrady. Radni z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Anny Marcińczyk otrzymali zaświadczenie o wyborze na radnego, a następnie złożyli stosowne ślubowanie. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz powołanie komisji skrutacyjnej celem przeprowadzenia tajnego głosowania. Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej wybrano Pana Adama Wojteczko. Wiceprzewodniczącym został Pan Paweł Chodziutko. W dalszej kolejności Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz wybrali przewodniczących komisji, którymi zostali: Pan Łukasz Owsiejko (Komisja Rewizyjna), Pan Ryszard Hawrylik (Komisja Skarg, Wniosków i Petycji), Pan Mateusz Adaszczyk (Komisja Gospodarczo-Finansowa) oraz Pan Bogdan Hajkowski (Komisja Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa). Nie podjęto uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji. W ostatnim punkcie obrad ustalono wysokość diet przysługujących Radnym.
Nowe ogłoszenie

22.11.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.