Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy

12.02.2021

Pierwsza transza żywności w 2021 roku
trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy

Kolejny rok współpracy Burmistrza Dąbrowy Białostockiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Zarządem Okręgowym w Białymstoku zaowocował pozyskaniem żywności na potrzeby mieszkańców gminy Dąbrowy Białostockiej.

W 2021 roku do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zakwalifikowano 585 osób.

12 lutego br. dzięki zaangażowaniu i sprawnej pomocy Żołnierzy I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku na teren Gminy trafił transport 5,9 ton żywności pozyskanej w ramach w/w Programu.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Białostockiej
w imieniu mieszkańców Gminy składają najserdeczniejsze podziękowania
Żołnierzom I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
w Białymstoku

za osobiste zaangażowanie, transport oraz rozładunek artykułów żywnościowych.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

12.02.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Komórce Księgowej w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Wyrazy głębokiego współczucia

12.02.2021
Informacja Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej

11.02.2021

Zgodnie z opracowanym „Planem działania priorytetowego” dla rejonu numer XI (miasto Dąbrowa Białostocka) na okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., dzielnicowy rejonu służbowego numer XI jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń zlokalizowanych w miejscowości Dąbrowa Białostocka w rejonie sklepów na ul. Gen. Sulika 4. Występujące tam zagrożenia to spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz dewastacja mienia. Podejmowane przez dzielnicowego działanie wskazane w wymienionym „Planie” będzie miało na celu wyeliminowanie tych zagrożeń.

Zastępca Komendanta
Komisariatu Policji
w Dąbrowie Białostockiej
nadkom. Adam Gawrylik


Informacja o zwołaniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji

09.02.2021

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się 11 lutego 2021 r. o godz. 8:00 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej


Informacja o zwołaniu XXIV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

09.02.2021

Do BIP-u zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Informacja o zwołaniu XXIV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej


Ostrzeżenie meteorologiczne

08.02.2021
Rządowe dofinansowanie na remonty szkół w gminie Dąbrowa Białostocka

05.02.2021

DOFINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI SZKÓŁ
NA TERENIE GMINY DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

Gmina Dąbrowa Białostocka uzyskała wsparcie finansowe przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach pierwszego naboru zostały zakwalifikowane do dofinansowania trzy wnioski z naszej gminy dotyczące termomodernizacji budynków szkół w miejscowościach Różanystok, Zwierzyniec Wielki oraz Suchodolina.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 1 200 000,00 zł.

Zakres planowanych do przeprowadzenia prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, parteru i piętra, docieplenie stropodachu, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację oświetlenia, wymianę lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach szkół pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji z tytułu ogrzewania budynków oraz zużycia energii elektrycznej, wpłynie na podwyższenie komfortu przebywania w budynku uczniów oraz pozostałych osób, zmniejszeniu ulegnie emisja CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska w wyniku mniejszego zapotrzebowania na ciepło, poprawie ulegnie estetyka budynków.

Prace planowane są do przeprowadzenia w okresie letnim bieżącego roku.

obraz


Podpisanie Porozumienia o współpracy

05.02.2021

4 lutego 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka, reprezentowaną przez Burmistrza – Artura Gajlewicza a Fundacją Inicjatywy z siedzibą w Mońkach, reprezentowaną przez Prezes Zarządu – Elżbietę Wasilewską oraz Wiceprezes Zarządu – Ewelinę Malinowską zostało podpisane Porozumienie o współpracy na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę integracji społecznej obszaru LGD – Fundusz Biebrzański.

Celem Porozumienia jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu oraz wspólna realizacja projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny przewidzianych do realizacji zadań w ramach partnerstwa obejmie Programy Aktywności Lokalnej.


Ostrzeżenia meteorologiczne

04.02.2021


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.