Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Informacja o zwołaniu XLIII sesji Rady Miejskiej

15.10.2018

Informacja o zwołaniu XLIII sesji Rady Miejskiej.Budowa mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka - Została zakończona

11.10.2018


Zakończono roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka”

Zadanie jest realizowane w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Podpisanie umowy na dofinansowanie jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości

09.10.2018

8 września 2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku została podpisana Umowa pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Dąbrowa Białostocka na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka w zakresie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Kwota dofinansowania wynosi 31 064,62 zł.
Nowe ogłoszenie

09.10.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

09.10.2018


Gmina Dąbrowa Białostocka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku


Nowe ogłoszenie

08.10.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych.Uroczystości 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Polskiego oraz odsłonięcie pominka poświęconego generałowi Edwardowi Józefowi Godlewskiemu

05.10.2018

27 września we wsi Harasimowicze odbyły się uroczystości 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Polskiego, połączone z odsłonięciem obelisku poświęconego generałowi Edwardowi Józefowi Godlewskiemu. Rozpoczęły się one polową mszą świętą, następnie wyświęcono i odsłonięto pomnik. W uroczystościach uczestniczyła m.in. rodzina generała.
Przy pomniku generała wartę honorową wystawiła klasa mundurowa z Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.
Po części uroczystej wszyscy przenieśli się do świetlicy wiejskiej w Jacznie, gdzie wysłuchano utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej i zespołu Solatium działającym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Można było także obejrzeć wystawę zdjęć archiwalnych poświęconych generałowi.

Podziękowania kierujemy do IPN, który sfinansował budowę pomnika oraz Pani Radnej Haliny Raducha i Pana Artura Gajlewicza za ogromne zaangażowanie w powstanie pomnika oraz organizację uroczystości odsłonięcia. Dziękujemy również Panu Radnemu Pawłowi Chodziutko za przygotowanie dokumentacji projektowej.
[Źródło:www.isokolka.eu]


62 Wystawa - Sprzedaż Ogierów

04.10.2018

W dniach 1-2 października 2018 r. w Szepietowie odbyła się 62 Wystawa-Sprzedaż Ogierów, zorganizowana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku. Z gminy Dąbrowa Białostocka dwuletnie ogiery reprezentowali: Pan Marek Lewkowicz i Pan Piotr Majewski. Spośród ogierów biorących udział w wystawie w kategorii koni zimnokrwistych tytuł championa zdobył ogier TAUPE natomiast wicechampionem został ogier o imieniu THOR. Nagrodzone konie należą do Pana Marka Lewkowicza.


Przebudowa drogi powiatowej 1254B Brzozowo – Suchodolina – Sławno – Jałówka - Została zakończona

01.10.2018


Przebudowano drogę o łącznej długości 7674,33 m. Droga posiada przekrój szlakowy z jezdnią bitumiczną szerokości 5,50 m (6,00 m na przepuście w KM 7+551) i obustronnymi poboczami szerokości 1,25 m (1,50 m na przepuście w KM 7+551). Poza terenem zabudowanym zostały wykonane pobocza żwirowe, a w miejscowościach przekrój szlakowy został zamieniony na przekrój uliczny z utwardzonymi poboczami spełniającymi rolę chodników dla pieszych, co w znacznym stopniu zwiększyło bezpieczeństwo ruchu pieszego. Spadek jezdni daszkowy 2 %. Spadek poboczy 2 % (pobocza utwardzone) oraz 6 % (pobocza żwirowe). Profil podłużny drogi wykonano na przeważającej części w lekkim nasypie, ale w dostosowaniu do istniejącego terenu i zagospodarowania działek sąsiednich. Celem prawidłowego odwodnienia drogi i uniknięcia zalewnia przyległych posesji wykonano renowację istniejących rowów usytuowanych wzdłuż drogi. Roboty polegały na profilowaniu skarp i przeciwskarp do nachylenia 1:1,5 oraz dna rowu oraz obsianie trawą po zakończeniu przebudowy drogi. Wykonano także przebudowę istniejących przepustów pod drogą. Na przyległe nieruchomości wykonano zjazdy: na terenie zabudowanym o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, poza terenem zabudowanym o nawierzchni żwirowej, na drogi gminne o nawierzchni bitumicznej. Ponadto wykonano utwardzone dojścia do kapliczek zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego przebudowanej drogi. W rejonie przystanków komunikacji dalekobieżnej utwardzono pobocza szerokości 1,25 – 2,00 m w dostosowaniu do istniejącej szerokości pasa drogowego z dojściami do wiat przystankowych, a w Suchodolinie wykonano zatokę autobusową szerokości 3,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, na wysokości szkoły w Suchodolinie wykonano wyniesione przejście dla pieszych. W Jałówce, na odcinku drogi w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła wykonano zatoki postojowe po obu stronach drogi.

Parametry drogi po przebudowie:
• kategoria drogi: powiatowa
• klasa drogi: L
• kategoria ruchu: KR2
• prędkość projektowa: 50km/h
• obciążenie: 100kN/oś

W ramach przebudowy drogi uzyskano:
• Powierzchnia jezdni 42220,32 m2
• Powierzchnia poboczy żwirowych 15398,13 m2
• Powierzchnia poboczy utwardzonych 3294,98 m2
• Powierzchnia zatoki autobusowej w Suchodolinie 116 m2
• Powierzchnia zatok postojowych w Jałówce 449,70 m2
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.