Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Informacja o spotkaniu "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - wsparcie z funduszy europejskich na rozwój turystyki"

05.07.2018

17 lipca 2018 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku organizuje spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich mającą na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Więcej informacji:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/spotkanie-informacyjne--137.html


XLI sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

05.07.2018

W dniu 29 czerwca 2018 r. odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, na której Radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017, zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zamiar likwidacji filii bibliotecznych, ustalenia punktów sprzedaży alkoholu. Został złożony wniosek o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi, wobec którego głosowania nie rozstrzygnięto. Ponadto Burmistrz wręczył nagrody za pracę o gminie, które otrzymali Michał Saczek i Marta Jodczyk.


Informacja MOPS

29.06.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż informacja o przyznaniu świadczenia dobry start (300+) na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku, będzie przekazywana z następującego adresu poczty elektronicznej: mops@zetobi.com.pl

Powyższa informacja ma na celu zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne i ograniczenie próby wyłudzeń.Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu sokólskiego

27.06.2018
Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Szkolnej

27.06.2018


MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
PRZY UL. SZKOLNEJ


W dniu 30.05.2018 r. firma FIT PARK zakończyła montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ulicy Szkolnej w Dąbrowie Białostockiej. Urządzenia stanowią doposażenie istniejącego placu do ćwiczeń i rekreacji znajdującego się przy gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej.

W ramach zamówienia zamontowano takie urządzenia jak:
- biegacz wolnostojący,
- narty wolnostojące,
- wioślarz wolnostojący,
- krzesło + słup + motyl,
- drabinka + słup + podciąg,
- tablica z regulaminem.

Koszt inwestycji wyniósł 15 000,00 zł.

Budowa siłowni zewnętrznej ma na celu promocję aktywnego i zdrowego trybu spędzania wolnego czasu oraz ma służyć jako miejsce integracji i spotkań mieszkańców gminy. Urządzenia są dostępne o każdej porze dnia i roku, bezpieczne i łatwe w użytkowaniu, co sprawia, że ćwiczenia na świeżym powietrzu są przyjemne i chętnie się korzysta z tego typu aktywności.

Inwestycja jest kontynuacją tego typu działań na terenie miasta Dąbrowa Białostocka – w poprzednim roku udostępniono mieszkańcom zestaw siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. N. Sulika składający się z 10 urządzeń.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
FUNDACJI LOTTOModernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

25.06.2018


MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ MONTAŻ EFEKTYWNEGO ENERGETYCZNIE OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

W dniu 25.06.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka”.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 493 007,28 zł., całkowite wydatki kwalifikowalne to kwota 1 493 007,28 zł., w tym dofinansowanie z EFRR – 970 454,69 zł.

W ramach projektu planuje się likwidację kotłowni węglowych w 12 budynkach mieszkalnych na terenie miasta Dąbrowa Białostocka i zastąpienie ich kotłami na pellet oraz modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Dąbrowa Białostocka, tj. wymianę 711 opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED z indywidualnym sterowaniem oprawami.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej, poprzez wprowadzenie elementów gospodarki niskoemisyjnej. Cele pośrednie projektu to poprawa warunków oświetleniowych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców, poprawa sytuacji finansowej Gminy dzięki oszczędnościom uzyskanym na oświetleniu miasta, poprawa efektywności energetycznej urządzeń infrastruktury miejskiej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, poprawa wizerunku i atrakcyjności gminy.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 30.08.2019 r.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.